Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK rozdelí 1 milión eur mariánskym pútnickým miestam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Žiadosti je možné predkladať do 21. septembra

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj vypísal výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry a sociálnych služieb. Župa podporí mariánske pútnické miesta a zlepší poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi.

Cieľom Programu 2 „Kultúra“ – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK je rozšíriť myšlienku projektu Svätomariánskej púte a upozorniť na kultúrne, prírodné, historické spoločenské a duchovné hodnoty slovenského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

„Chceme, aby sa rozšíril počet mariánskych pútnických miest, pretože projekt Svetlo z východu, ktorý má v sebe záber štyroch najvýznamnejších pútnických miest, by sme chceli doplniť a rozšíriť o ďalšie pútnické miesta, a tým podporiť zážitkový turizmus v Prešovskom samosprávnom kraji,“ vysvetlila vedúca odboru kultúry Emília Antolíková a dodala, že alokovaná suma na túto výzvu je 400 tisíc eur.

V rámci kapitálových výdavkov je výzva „Kultúra“ určená na rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy a výstavbu nových sakrálnych objektov. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 5000 eur, maximálna suma je 70 tisíc eur, s tým, že investičný projekt musí byť zrealizovaný do júna roku 2019. Bežné výdavky sú určené na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Minimálny príspevok na jednu žiadosť je 1000 eur, maximálna suma predstavuje 5000 eur. Termín realizácie podporenej činnosti výzva stanovuje do konca tohto roka.

Oprávneným žiadateľom dotácie pre oba podprogramy je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, nezisková organizácia, obec alebo mesto, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území PSK a sú spojené s mariánskymi pútnickými miestami. Termín podania žiadostí je do 21. septembra.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na Program 3 „Sociálne služby“ je zameraná na finančnú pomoc pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb na území PSK u neverejných poskytovateľov. Cieľovou skupinou sú prijímatelia sociálnych služieb.

„Zmienená výzva je pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby, ktoré sú v priamej kompetencii PSK. Čiže ide o domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a zariadenia podporovaného bývania. Tieto zariadenia sú pobytové,“ priblížil vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Pavel Slaninka s tým, že o dotáciu sa môžu uchádzať približne 44 poskytovatelia.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500 eur, maximálna výška dotácie je 20 tisíc eur. Celková alokovaná suma pre tento program je 600 tisíc eur.

Spolufinancovanie pri výzvach v programoch „Kultúra“ a „Sociálne služby“ je minimálne 5 % zo schválenej dotácie. Termín podania žiadosti je do 21. septembra. Žiadosti o dotácie budú posudzované príslušnými komisiami pri Zastupiteľstve PSK, následne prerokované a schválené krajským parlamentom na zasadnutí 22. októbra 2018.

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je zverejnená na webovom portáli krajskej samosprávy www.vucpo.sk. Záujemcovia tam nájdu všetky potrebné informácie, tlačivá i zoznam potrebných príloh.

***

V Prešove dňa 17. septembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 17.09.2018 / Aktualizované: 19.09.2018 HoreTlačiť