Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prihlášky na stredné školy do 10. apríla

Medzi novými odbormi sú aj sladovník, kožiar či animovaná tvorba

Tlačová správa

Do 10. apríla sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor nových stredoškolákov je pripravených aj 76 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Od septembra otvoria školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 124 študijných a učebných odborov. Po minuloročných skúsenostiach najväčší záujem očakávajú gymnáziá a školy so zameraním na technické odbory. V kraji sa perspektívnymi po vzore predošlých rokov ukazujú elektrotechnika, strojárstvo i stavebníctvo.

Od budúceho školského roka študenti v kraji získajú možnosť vzdelávať sa aj v celkom nových odboroch. Sú medzi nimi napríklad biochemik – výroba piva a sladu, operátor kožiarskej výroby, animovaná tvorba a obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih.

Župné školy ponúkajú pre deviatakov dostatok miest. Na gymnáziách je možné prijať 1 216 študentov, študijné odbory s maturitou majú pripravených 3 648 miest a s výučným listom môže ukončiť učebné odbory 1 132 žiakov. Umelecké odbory majú k dispozícii 266 miest. Stredné školy v kraji sú pripravené prijať aj 792 žiakov, ktorí nemajú ukončený deviaty ročník. Podľa predpokladov na župné stredné školy nastúpi od septembra približne 6 500 prvákov.

Školy, ktoré ponúkajú bilingválne štúdium alebo vyžadujú špeciálne overenie zručností budú realizovať prijímacie konanie podľa termínom stanovených odborom školstva okresného úradu v sídle kraja (25. 3. – 15. 4. 2018). Ostatné odborné školy a gymnáziá sa na nápor deviatakov ešte len pripravujú. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže pritom podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Odovzdať ich riaditeľovi základnej školy treba do 10. apríla. Prijímacie skúšky v I. termíne sa budú konať v dva dni, a to – 14. a 17. mája.

Kompletné informácie o prijímacom konaní na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj prehľad učebných a študijných odborov ponúka oficiálny internetový portál krajskej samosprávy www.po-kraj.sk.

***

Doplňujúce informácie:

Počty študijných a učebných odborov v školskom roku 2018/2019:

 • 3 študijné odbory gymnázií (klasické, športové a bilingválne) – s maturitou
 • 76 študijných odborov (z toho 28 odborov, kde je možné získať aj výučný list a maturitu)
 • 34 učebných odborov 3-ročných - výučný list (z toho 2, kde absolvent získa dva výučné listy; tieto odbory sú učebné 4-ročné)
 • 11 učebných odborov pre žiakov, ktorí nemajú ukončený 9. ročník ZŠ

V Prešove 28. marca 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.03.2018 / Aktualizované: 28.03.2018 HoreTlačiť