Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krajskí poslanci schválili projekty grantovej schémy

Na podporu kultúry, športu, sociálnej oblasti ide 663 tisíc eur

Tlačová správa

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 25. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu i sociálnych vecí pôjde 594 400 eur. Predseda PSK Milan Majerský podporil projekty za ďalších 68 600 eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia z celého regiónu.

Na úrad bolo do stanovej lehoty 13. apríla celkovo doručených 596 žiadostí, z ktorých 5 nespĺňalo kritériá a jedna žiadosť bola stiahnutá. Poslanci celkom podporili 423 žiadateľov, čo predstavuje viac ako 70-tný podiel úspešnosti.

Tradične najviac projektov reagovalo na program kultúry, kde bolo uspokojených 282 žiadateľov. Poslanci im pridelili dotácie v objeme 384 264 eur. V oblasti športu bolo úspešných 118 žiadateľov a 14 žiadateľov v podprograme medzinárodnej účasti na športových súťažiach. Spolu do športu smeruje 196 076 eur. Podporená bola aj sociálna oblasť, kde bolo rozdelených 14 060 eur medzi 9-ich žiadateľov.

„Je to účinná pomoc pre všetkých prijímateľov, pre okresy v kraji, ale je to aj také sprítomnenie vyššieho územného celku v regiónoch. Vysoký počet žiadostí je výsledkom toho, že ľudia majú záujem pracovať vo svojich mestách, obciach, komunitách a chcú pracovať pre prospešné myšlienky a projekty. Je síce ťažké vyhovieť všetkým, ale som presvedčený, že sme pomohli a že sú to dobre vynaložené peniaze,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Minimálny objem podpory pritom predstavoval čiastku 500 eur, maximálny 5 000 eur, pri športových reprezentantoch bola horná hranica 12 tisíc eur. O pridelených dotačných peniazoch rozhodovali poslanci krajského parlamentu. Každý z nich mal k dispozícii 9 200 eur. Dotácie pre jednotlivých žiadateľov museli prejsť komisiami za jednotlivé volebné obvody, respektíve okresy kraja a komisiami zriadených pri Zastupiteľstve PSK.

Najviac peňazí v oblasti kultúry smeruje do podpory festivalov, slávností a iných kultúrnych podujatí. Zastúpená je i obnova a oprava kultúrnych domov a pamiatok, v menšej miere edičná a publikačná činnosť. Na bežné výdavky bude použitých takmer 346 tisíc eur, na investičné akcie takmer 39 tisíc eur. Najvyššou sumou boli podporené Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade s projektom Svetielko nádeje (5 000 €), interiérové vybavenie kultúrnej sály v Gregorovciach (5 000 €), podujatia Juliáles 2018 v Lendaku (5 000 €), Štrbské folklórne slávnosti (4 744 €), Festival kultúry a športu v Medzilaborciach (4 700 €) či prístavba Obecného úradu v Duplíne (4 200 €).

Grantové peniaze v oblasti športu sa využijú najmä na rekonštrukcie a modernizácie športovísk, zlepšenie materiálneho a technického vybavenia či výstavbu areálov. Maximálnou výškou dotácie boli podporené viaceré mestá - Svidník, ktoré plánuje vymeniť futbalové tímové striedačky (5 000 €), Stropkov, kde chcú podporiť rozvoj tenisu (5 000 €) a Sabinov, ktorý dotáciu využije na vybudovanie skateparku. Florbalový mantinel pribudne v extraligovom klube FBC Mikuláš Prešov (4 960 €), detské ihrisko vo Sveržove (4 800 €) a zavlažovací systém na futbalovom ihrisku vo Finticiach (4 000 €). Dotácie pomôžu aj pri organizovaní športových podujatí a turnajov, ako sú napríklad Majstrovská Európy žien v šachu 2018 organizované NR klubom Stará Ľubovňa (4 300 €) či na projekt OZ Galaxia na Voltížny seriál pod Tatrami (4 000 €).

Osobitne boli posudzované žiadosti v podprograme 1.3, ktoré sa týkajú medzinárodnej reprezentácie. V minulosti boli nejakí dvaja, traja žiadatelia a teraz prišlo až 24 žiadostí. Zapojili sa aj malé športy, takže kvôli tomu ten počet žiadostí narástol. Každému žiadateľovi bolo vyhovené a dostal určitú finančnú podporu. Žiaľ, nie v takej výške, akú žiadal, ale v rámci možností,“ konkretizovala vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková. Najvyššie sumy, 5 tisíc eur získal Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove, 4 tisícky podporia reprezentanta SR v zjazdovom lyžovaní Mateja Falata a 3 tisíc eur dostane lyžiarsky klub SpeedSki Team.

V oblasti sociálnej dotačné peniaze pomôžu viacerým neziskovým organizáciám či sociálnym zariadeniam v kraji pri nákupe materiálu, techniky, zriadení bezbariérových prístupov a skvalitnenia podmienok klientov.

V rámci schválenej grantovej schémy bolo k dispozícii ďalších 68 600 €, ktorých rozdelenie bolo priamo v kompetencii predsedu PSK Milana Majerského.

Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný s finančnou spoluúčasťou žiadateľa. Kraj mohol prideliť najviac 80 percent sumy z celkových nákladov. Podmienkou je realizácia projektových zámerov do 30. novembra 2018.

Zoznam úspešných projektov je uverejnený na www.vucpo.sk

***

V Prešove dňa 29. júna 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

formát PDF  Pridelené dotácie na jednotlivé progamy Výzvy Zastupiteľstva PSK -  Uznesenie ZPSK č. 71/20188 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 25.6.2018) - PDF (30 kB)

formát PDF Vyhodnotenie programu ŠPORT - PDF (85,71 kB),

formát PDF Vyhodnotenie programu KULTÚRA - PDF (97,5 kB),

formát PDF Vyhodnotenie  SOCIÁLNE SLUŽBY - PDF (68 kB)

formát PDF Vyhodnotenie  ŠPORT podprogram 1.3 - PDF (62,35 kB)

formát PDF  Vyhodnotenie výzvy predsedu PSK - PDF (104 kB)

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.07.2018 / Aktualizované: 03.07.2018 HoreTlačiť