Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stanoviská

Stanoviská k územným plánom a územnoplánovacím podkladom

Pre zabezpečenie uplatňovania záväznej časti schváleného Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení neskorších zmien a doplnkov Prešovský samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom, ako aj ku urbanistickým štúdiám, územným generelom a územným prognózam, t.j. územnoplánovacím podkladom, nasledovné stanoviská:

 

Stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

V rámci verejného posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydal Prešovský samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) uvedeného zákona nasledovné stanoviská:

 

Publikované: 12.09.2013 / Aktualizované: 23.05.2018 HoreTlačiť