Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PHSR PSK 2014 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020

PHSR 2014 -2020 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovwkého samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja vypracoval, v spolupráci s externým dodávateľom, nový základný strednodobý rozvojový dokument PSK, ktorým je „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“ (PHSR PSK 2014 -2020).

Dokument bol vypracovaný v súlade s prioritami a cieľmi ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republikypodľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie kraja. Zohľadňuje aktuálnu sociálno–ekonomickú situáciu v regióne, nové výzvy i nové podmienky v rámci Európskej únie a Slovenskej republiky.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK 2014-2020), spolu s územným plánom kraja, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami, investičnými projektmi a inými konkrétnymi aktivitami a spolu s návrhom na zdrojové krytie ich zabezpečenia.

Dokumenty na stiahnutie

PROGRAM hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020 (schválený Zastupiteľstvom PSK dňa 23.02.2016, uznesením č. 302/2016)

Jednotlivé časti samostatne

Prílohy

 • Formát PDF Príloha 1 - Prehľad sociálno-ekonomických partnerov zapojených do tvorby PHSR PSK 2014 – 2020 -  PDF (70 kB)
 • Formát PDF Príloha 2 - Zoznam použitých informačných zdrojov -  PDF (85 kB)
 • Formát PDF Príloha 3 - Zoznam skratiek -  PDF (69 kB)
 • Formát PDF Príloha 4 - Grafické zobrazenia k vybraným častiam PHSR
 • Formát PDF Príloha 5 - Aktualizovaný prehľad stavu implementácie regionálnych projektov podľa operačných programov a ich priorít k 31.12.214 pre programové obdobie 2007 – 2013 za Prešovský kraj -  PDF (88 kB)
 • Formát PDF Príloha 6 - Tabuľkový prehľad vývoja ukazovateľov pre hodnotenie cieľov PHSR PSK 2008 – 2015 -  PDF (87 kB)
 • Formát PDF Príloha 7 - Východiská pre definovanie prioritných cieľov regionálneho rozvoja PSK -  PDF (79,5 kB)
 • Formát PDF Príloha 8 - Analýza priorít a bariér rozvoja obcí PSK podľa dotazníkového prieskumu
 • Formát PDF Príloha 9 - Regionálna inovačná stratégia -  PDF (1,09 MB)
 • Formát PDF Príloha 10 - Akčný plán na roky 2016 – 2018

SEA dokumenty

 

Publikované: 10.04.2015 / Aktualizované: 24.05.2016 HoreTlačiť