Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komponent 4 - Rozvoj vnútorného potenciálu PSK

Cieľ 

Cieľ aktivity 1

Preskúmanie možností pre zlepšenie Turisticko-informačných centier, krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu v PSKi a návrh odporúčaní týkajúcich sa vzdelávacích potrieb, investícií, zlepšenie prepojenosti, spolupráce a služieb.

Cieľ aktivity 2

Naštartovať rozvoj prihraničného regiónu pokrývajúceho Poloniny zabezpečením základnej infraštruktúry (voda, kanalizácia, cesty), rozvoja potravinového priemyslu, mäkkého (environmentálne a sociálne kompatibilného, blízko k prírode) turizmu - Národný park Karpatské bukové pralesy, park tmavej oblohy Poloniny - Kolonica, výroby (regionálnej značky).

Vykonané aktivity

Aktivita 1 - Nástroje pre marketing a informácie v cestovnom ruchu 

 • Analýza Turisticko-informačných centier v PSK.
 • Analýza krajskej a oblastných organizácii cestovného ruchu v PSK.
 • Workshop - uskutočnenie workshopu dňa 27.11.2018 v Prešove, ktorého cieľom bola prezentácia výstupov a výsledkov z realizovaných prieskumov s krajskou a oblastnými organizáciami cestovného ruchu.
 • Pripomienky k analýze - prebieha zapracovanie pripomienok Analýzy organizácií destinačného manažmentu v kraji zo strany Svetovej banky.
 • Pracovné rokovania - uskutočnené pracovné rokovania expertov Svetovej banky, PSK s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Aktivita 2 - Stratégia rozvoja regiónu Poloniny s odkazom na okres Snina a využitie potenciálu cestovného ruchu v regióne

 • Monitoring územia celého okresu Snina za účasti expertov Svetovej banky.
 • Projektové návrhy a priority - zozbierané projektové návrhy z územia okresu Snina, ich prioritizovanie zo strany Svetovej banky, pričom priorita je zabezpečiť základnú infraštruktúru - vodovod, kanalizácia a cesty pre okres Snina.
 • Stretnutia a diskusie s VVS - uskutočnené stretnutia a diskusie s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a expertmi Svetovej banky o pripravenej dokumentácii pre vodovod a kanalizáciu pre okres Snina.
 • Stretnutia Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK) - uskutočnené stretnutia so zástupcami SÚC PSK a expertmi Svetovej banky o potrebe rekonštrukcie ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina v celkovej dĺžke 34 km a možnosti financovania.
 • Stretnutia k územnému plánu - uskutočnené stretnutia so spracovateľmi nového územného plánu PSK a expertmi Svetovej banky o možnostiach využitia povrchovej a podzemnej vody v oblasti Polonín.
 • Pracovné rokovania expertov Svetovej banky, PSK s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k financovaniu prioritných rozvojových projektov v okrese Snina:
  • možnosť čerpať finančné prostriedky pre  na vodu a kanál pre MRK (v okrese Snina je 8 obcí s MRK),
  • možnosti alternatívnych riešení vodovodov a kanalizácií v okrese Snina v oblastiach, kde je nerentabilné napojiť sa klasickým spôsobom cez VVS,
  • možnosť čerpať financie v rámci IROP na cesty 2. a 3. triedy v okrese Snina.
 • Podklady k Štúdii uskutočniteľnosti - príprava podkladov a zadania pre Štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd pre obce v okrese Snina, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu, na tento účel nám Vláda SR na rokovaní v Snine v januári 2019 schválila 130 000 EUR (ako polovicu nákladov štúdie, druhú polovicu štúdie bude financovať PSK z vlastného rozpočtu).
 • Financovanie investičných balíkov - prísľub Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na prefinancovanie projektovej dokumentácie pre jednotlivé investičné balíky vo výške 500 000 EUR, ktoré bude nevyhnutné financovať následne po vypracovaní Štúdie uskutočniteľnosti.
 • Pravidelné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh).

Pripravované aktivity

Aktivita 1 - Nástroje pre marketing a informácie v cestovnom ruchu

 • Návrh odporúčaní spolupráce s TIC a OOCR na území kraja, ktoré vzídu z prieskumu vykonanom expertmi Svetovej banky.

Aktivita 2 - Stratégia rozvoja regiónu Poloniny s odkazom na okres Snina a využitie potenciálu cestovného ruchu v regióne

 • Vyhlásenie verejného obstarávania a následne realizácia štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd pre obce v okrese Snina, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu.
 • Realizácia skúšobného prieskumu zdrojov vody s posúdením možnosti zásobovania štyroch zoskupení obcí v okrese Snina pitnou vodou z lokálnych zdrojov.
 • Príprava projektovej dokumentácie ciest 2. a 3. triedy v nevyhovujúcom stave v okrese Snina.
 • Návšteva aktérov cestovného ruchu v okrese Snina.
 • Analýza potenciálu soc.-ekonomického rozvoja okresu Snina - pokračujúce práce na analýze potenciálu soc.-ekonomického rozvoja okresu Snina (expert Svetovej banky), právna analýza - zonácia Polonín a možnosti ekonomického rozvoja v chránených územiach (expert Svetovej banky).

Reporty / Reports

Slovak version

English version

Publikované: 07.03.2019 / Aktualizované: 18.06.2019 HoreTlačiť