Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komponent 3 - Geografický informačný systém GIS

 

Geoportál stránka

Cieľ

Hlavným cieľom komponentu je vytvorenie geoinfraštruktúry PSK ako infraštruktúry regionálnych priestorových informácií pre publikovanie otvorených dát.

Vykonané aktivity

 • Analýza najvhodnejšieho cloudového riešenia pre nasadenie rSDI geOrchestra.
 • Rokovania s inštitúciami - realizované rokovania s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR), Ministerstvom vnútra SR (MV SR) a ÚPPVII o umiestnení geoportálu na vládny cloud.
 • Partnerstvá a datasety - posielanie žiadostí o partnerstvá a o poskytnutie konkrétnych datasetov na rôzne inštitúcie (v procese).
 • Mapové výstupy - vytvorenie niekoľkých čiastkových mapových výstupov ako sú:
  • Plán rekonštruovaných ciest PSK 2018,
  • Ambulantné pohotovostné služby PSK,
  • Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
  • Školské zariadenia PSK,
  • Bezbariérová mapa kultúrnych zariadení PSK,
  • Lokalizácia TIC/IC podľa počtu a funkcionality v PSK 2019.
 • Týždenné konferenčné videohovory s expertmi SB (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh).
 • Úzka spolupráca s PU v Prešove a ďalšími aktérmi za účelom napĺňania priestorových informácií.
 • Študijná návšteva v rámci TAIEX (GéoBretagne v Rennes, Francúzsko, december 2018 za účelom získania "best practice" v oblasti budovania infraštruktúry priestorových informácií, skúseností s nasadzovaním riešenia GeOrchestra).
 • Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi PSK a PU v Prešove - dňa 22. januára 2019 bola podpísaná ďalšia Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi PSK a PU v Prešove s cieľom zintenzívniť a prehĺbiť spoločnú účasť na riešení a budovaní systému geografických dát.
 • Školenia softvérového prostredia geOrchestra a infraštruktúry priestorových informácií počas - uskutočnené v dňoch 22. - 25.1.2019 vedené expertmi SB.
 • Vznik nového Odboru informačno-komunikačných technológií, vrátane oddelenia priestorových informácií na Úrade PSK ako funkčného pracoviska priestorových informácií za účelom podpory rozhodovacích procesov od 1. februára 2019.
 • Výberové konania na obsadenie pracovného miesta na oddelenie dátového manažmentu na Úrade PSK.
 • Spustenie skúšobnej prevádzky Geoportálu ako prvé budú spracované dáta v oblastiach: profily okresov, cestovný ruch, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a vyššie uvedené čiastkové mapové výstupy.

Pripravované aktivity

 • Príprava projektu "Lepší manažment dát PSK", projekt je zameraný na zlepšenie manažmentu a integrácie dát Úradu PSK a vybraných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, predpokladaný rozpočet je 950 000,00 EUR.
 • Hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu a súčasne PSK pripravuje Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bude podaná v rámci výzvy OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) do 25. marca 2019.
 • Príprava pre nasadenie geoportálu do cloudovej infraštruktúry.

Report / Reports

Publikované: 07.03.2019 / Aktualizované: 18.06.2019 HoreTlačiť