Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komponent 2 - Stredné školstvo

Cieľ

Hlavným cieľom komponentu je zosúladenie ponuky študijných a učebných odborov stredných odborných škôl (SOŠ) (vrátane zvýšenia kvality a pripravenosti stredných škôl) s potrebami trhu práce - vrátane duálneho vzdelávania - príprava na reformu stredného odborného vzdelávania a prípravy.

Vykonané aktivity

 • Aktivita 1 - Prieskum potrieb trhu práce
 • Aktivita 2 - Analýza a návrh reformy SOŠ
 • Aktivita 3 - Analýza investičných potrieb vybraných SOŠ

Aktivita 1 - Prieskum potrieb trhu práce

 • Spracovaný prieskum potrieb trhu práce v 50 firmách PSK - dopyt miestnych firiem po absolventoch SOŠ.
 • Konferencia "Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní a príprave v PSK" - uskutočnenie odbornej konferencie dňa 10.10.2018 s názvom "Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní a príprave v PSK" v priestoroch SPŠ elektrotechnickej v Prešove za účasti zástupcov SOŠ, zamestnávateľov a relevantných organizácií, ktoré majú súvis s odborným vzdelávaním a prípravou, ktorej súčasťou bola aj práca vo fokusových skupinách.
 • Realizované rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a ÚPVII, kvôli zabezpečeniu zdrojov pre financovanie možného investičného balíka.
 • Pravidelné konferenčné videohovory s expertmi SB (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh).

Aktivita 2 - Analýza a návrh reformy SOŠ

 • Zber údajov - realizácia detailného zberu údajov týkajúcich sa 73 SOŠ v PSK, a to rôznymi formami:
  • experti SB pripravili dotazník v rámci analýzy SOŠ na strane ponuky, zamerania SOŠ, ako aj kvality absolventov a v dňoch 19. - 20.11.2018 bolo realizované pilotné testovanie v 3 školách v Košickom kraji,
  • od decembra 2018 experti SB navštevujú 73 SOŠ v PSK s cieľom vyplnenia pripraveného dotazníka formou osobného rozhovoru s vedením škôl,
  • v spolupráci s Odborom školstva PSK bol vypracovaný elektronický dotazník na zber potrebných štatistických údajov zo všetkých SOŠ (data capture sheet), ktorý sa rozposlal na všetky SOŠ v PSK s cieľom získať potrebné dáta.
 • Konferencia "Stredné odborné školstvo - hybná sila rozvoja regiónu" - uskutočnenie odbornej konferencie dňa 21.1.2019 s názvom "Stredné odborné školstvo - hybná sila rozvoja regiónu" v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove (PU v Prešove) za účasti zástupcov SOŠ, zamestnávateľov a relevantných organizácií, ktoré majú súvis s odborným vzdelávaním a prípravou, ktorej súčasťou bola aj práca vo fokusových skupinách.
 • "Business raňajky" v Prešove - dňa 22.1.2019 sa konali tzv. "Business raňajky" v Prešove pre okresy Prešov a Sabinov s cieľom vytvoriť neformálne prostredie na zlepšenie komunikácie medzi školami a súkromným sektorom ako reakcia na zistenia zo štúdie medzi súkromnými firmami.

Aktivita 3 - Analýza investičných potrieb vybraných SOŠ

 • Zoznam investícií v školách PSK - Odbor školstva PSK vypracoval zoznam investícií v školách PSK z prostriedkov EÚ za posledných 5 rokov a tieto informácie boli predložené expertom SB na ďalšie posúdenie spolu s predstavením základných kritérií na určenie ďalších investičných potrieb, konkrétne investičné potreby budú známe až po vyhodnotení aktivity č. 2.
 • Vznik nového oddelenia pre duálne vzdelávanie - od 1. februára 2019 vzniklo na Odbore školstva PSK oddelenie duálneho vzdelávania a praktického vyučovania.

Pripravované aktivity

Aktivita 3 - Analýza investičných potrieb vybraných SOŠ

 • Zber pre identifikáciu investičného balíka - zbierajú sa podklady pre identifikáciu investičného balíka a naďalej sa komunikuje s ministerstvami a ÚPVII kvôli zabezpečeniu zdrojov pre financovanie možného investičného balíka.
 • Kritériá pre výber SOŠ - SB v spolupráci s Odborom školstva PSK pracuje na kritériách pre výber cca 5 SOŠ v PSK, pre ktoré bude pripravený investičný balíček.

Reporty / Reports

Publikované: 07.03.2019 / Aktualizované: 18.06.2019 HoreTlačiť