Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komponent 1 - Energetická efektívnosť (verejných budov)

Cieľ

Zvýšiť energetickú efektívnosť v budovách PSK, identifikovať možnosti financovania (cieľom je nastaviť procesy v PSK využitím skúseností SB, dobudovať kapacity a riešiť zdroje financovania pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov PSK).

Vykonané aktivity

 • Zber údajov ohľadom spotreby v organizáciách PSK (150 organizácií - 407 budov).
 • Prebieha vyhodnocovanie zozbieraných údajov a analýza stavu zariadení a možných opatrení v oblasti znižovania energetickej náročnosti.
 • Začaté práce na Manuáli implementácie energetického manažmentu v budovách PSK.
 • Analyzujú sa možnosti financovania modernizácie budov PSK rôznymi formami (EÚ fondy, garantovaná energetická služba, MunSEFF a pod.).
 • Posudzovanie možnosti zapojenia sa PSK do aktuálnej výzvy Operačného programu - Kvalita životného prostredia (OP KŽP) pre energetický manažment verejných budov.
 • Pravidelné konferenčné videohovory s expertmi SB (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh).
 • Prebehla komunikácia so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) ohľadom konzultácie pilotného projektu a jeho vhodnosti.

Pripravované aktivity

 • Odhad rozsahu úspor a investícií pre PSK.
 • Finalizácia Manuálu implementácie energetického manažmentu.
 • Definovanie možných investičných balíčkov - budov PSK pre rôzne formy financovania a príprava pilotného projektu pre balíček budov PSK.
 • Naďalej prebiehajúce komunikácie a konzultácie s ministerstvami a ÚPVII ohľadom vhodného financovania projektov.

Reporty / Reports 

 

Publikované: 07.03.2019 / Aktualizované: 18.06.2019 HoreTlačiť