Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. etapa

Akčný plán pre rast a zamestnanosť PSK 

Od  januára do mája 2018 prebiehali pracovné stretnutia týkajúce sa prípravy Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK. Dvojdňové pracovné stretnutia sa konali pravidelne 1 x v mesiaci so zúčastnenými stranami, ako aj s partnermi z miestnej a krajskej úrovne, z akademickej a podnikateľskej sféry, prípadne z ďalších relevantných oblastí, ktorých účasť bola z hľadiska riešenej oblasti potrebná.

V máji 2018 sa začala implementácia Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK, kedy na 1. zasadnutí Riadiaceho výboru v dňoch 17. - 18.5.2018 bol tento akčný plán schválený.

Výsledky práce 1. etapy boli prezentované na Záverečnej konferencii Catchingup Regions, ktorá sa uskutočnila 18. 6. 2019 v Slovenskom technickom múzeum v Solivare, v Prešove.  

Na stiahnutie

Akčný plán pre rast a zamestnanosť PSK obsahuje 4 komponenty, v rámci implementácie akčného plánu pracujú 4 pracovné skupiny, v ktorých sú zastúpení experti a konzultanti SB, zástupcovia Úradu PSK a ďalší aktéri podľa relevantných oblastí.

Komponenty 1. etapy iniciatívy

Zasadnutia Riadiaceho výboru 

Zhodnotenie 1. etapy

Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

Európska komisia dnes hodnotí 1. rok vykonávania iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) v Prešovskom kraji. Tento slovenský „región s nízkymi príjmami“, ktorého HDP síce rýchlo rastie, ale výrazne zaostáva za priemerom EÚ a Slovenska, využíva know-how Komisie a Svetovej banky na podporu zamestnanosti a rastu. Experti pomohli krajským orgánom vypracovať akčný plán pre hospodársku transformáciu zahŕňajúci štrukturálne reformy s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie. Na vypracovanie a realizáciu tohto akčného plánu bolo vyčlenených 1,3 milióna eur z finančných prostriedkov EÚ.

Tu je niekoľko výsledkov:

 • Viac investícií do zručností miestnych pracovných síl - kraj investoval prostriedky EÚ do 5 škôl, aby prispôsobili svoje učebné plány odborného vzdelávania a prípravy (OVP) dopytu na trhu práce, čo pomôže žiakom pripraviť sa na pracovné miesta zajtrajška v odvetviach ako strojárstvo, agropotravinárstvo, biohospodárstvo, gastronómia, remeslá a služby.
 • Efektívnejšie riadenie energie v kraji - kraj vytvoril systém energetického manažérstva, ktorý bude systematicky posudzovať spotrebu energie v 488 verejných budovách a identifikovať možnosti ušetrenia energie. Cieľom je zaviesť systém do iných slovenských regiónov, ktoré takisto potrebujú zvýšiť energetickú efektívnosť.
 • Nový krajský dátový systém na zlepšenie rozhodovania - kraj teraz zamestnáva tím expertov, ktorí spravujú geografické údaje a rozhodli sa pre slobodný softvér. Vďaka týmto zmenám sa kraju podarilo odstrániť nedostatok dát. Orgány sú teraz schopné prijímať rozhodnutia založené na dôkazoch pre rozvoj kraja.

Podrobnosti:

V júli 2019 sa začne realizácia  2. etape Iniciatívy Catching-up Regions na Slovensku, ktorá sa predĺži o ďalší rok, s vyčlenenými prostriedkami EÚ vo výške 2 milióny eur

Dôraz sa bude klásť na:

 1.       prezentovanie výsledkov práce dosiahnutých v Prešovskom kraji v Banskobystrickom kraji
 2.       rozšírenie práce na OVP, geografické informačné systémy a činnosti regionálneho rozvoja ako cestovný ruch v Prešovskom kraji;
 3.       začatie nových projektov v Prešove, najmä s cieľom integrovať marginalizované rómske komunity a budovať administratívne kapacity v regionálnej pobočke v Prešove.

Záverečná konferencia  

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 07.03.2019 / Aktualizované: 04.02.2021 HoreTlačiť