Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj v Prešovskom kraji

Regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, udržateľnému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a tým k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.

Regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov.

Hlavným nástrojom, ktorý má samosprávny kraj na úseku regionálneho rozvoja k dispozícii je strategické plánovanie. Strategické plánovanie je súbor aktivít, ktoré musia dynamicky reagovať na zmeny v okolitom prostredí a smerujú k dosiahnutiu vytýčeného cieľa, ktorým je zabezpečovanie kvality života obyvateľov na území kraja. Tieto aktivity zasahujú celé spektrum činností, od koncepčnej až po realizačnú. Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje a koordinuje vypracovanie odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Tie sú základnými dokumentmi, na základe ktorých sa realizuje jeho rozvoj. 

Výkon kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja (viac príslušná legislatíva) zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom odboru regionálneho rozvoja.

Strategické dokumenty pre rozvoj kraja

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 01.06.2017 HoreTlačiť