Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj v Prešovkom kraji

Regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, udržateľnému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a tým k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi. Regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov.

Hlavným nástrojom, ktorý má samosprávny kraj na úseku regionálneho rozvoja k dispozícii je strategické plánovanie. Strategické plánovanie je súbor aktivít, ktoré musia dynamicky reagovať na zmeny v okolitom prostredí a smerujú k dosiahnutiu vytýčeného cieľa, ktorým je zabezpečovanie kvality života obyvateľov na území kraja. Tieto aktivity zasahujú celé spektrum činností, od koncepčnej až po realizačnú. Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje a koordinuje vypracovanie odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Tie sú základnými dokumentmi, na základe ktorých sa realizuje jeho rozvoj.

Výkon kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom odboru regionálneho rozvoja.

Strategické dokumenty pre rozvoj kraja

 • Územný plán Prešovského samosprávneho kraja – I. etapa
 • Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
 • Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja
 • Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“
 • Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja
 • Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj
 • Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského samosprávneho kraja 2014 – 2020
 • Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja
 • Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja
 • Stratégia Prešovského samosprávneho kraja pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025
 • Regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území Prešovského samosprávneho kraja (podľa jednotlivých školských rokov)

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 22.03.2017 HoreTlačiť