Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krídla túžby 2011

Krídla túžby sa rozleteli do celého kraja

Ocenení sú z Osadného, Popradu a Bardejova

 

Prešovský samosprávny kraj po prvýkrát v histórii udelil ocenenia v sociálnych službách. V Divadle Jonáša Záborského v Prešove boli 21. septembra počas koncertu bez bariér Krídla túžby odovzdané ceny v troch kategóriách. O ocenených rozhodli členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

V kategórii zariadenie sociálnych služieb spomedzi šiestich nominácií cenu Krídla túžby získal Domov sociálnych služieb v Osadnom. Cenu za výnimočnú kvalitu v sociálnych službách prevzal riaditeľ DSS Ján Šrenkel.V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb bolo nominovaných 11 pracovníkov. Cenu si odniesla riaditeľka detského stacionára v Poprade Agnesa Zelená za organizovanie zaujímavých a významných aktivít pre prijímateľov. Do kategórie prijímateľ v zariadení sociálnych služieb prišlo šesť nominácií. Majiteľom ceny sa stal Milan Pumpa z DSS Alia v Bardejove za úspechy v športovej oblasti.

Všetci ocenení si prevzali cenu Krídla túžby - symbol okrídlenej barly v žltom srdci. Srdce predstavuje lásku, prirodzenú súčasť života človeka. Pri prežívaní lásky rastú krídla, ktoré znamenajú symbol rozletu. Barlička predstavuje oporu, potrebuje každý z nás a pre ľudí odkázaných na sociálne služby je dôležitá rovnako ako vzduch, ktorý dýchame. Cena je kompletne dielom zariadení sociálnych služieb. Z mnohých návrhov bol vybratý návrh ceny z Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Jej realizáciu napokon excelentne zvládli v keramickej dielni v integračnom zariadení KOR-GYM v Hertníku.

Koncert bez bariér Krídla túžby nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravil PSK v rokoch 2003 až 2009. Pridanou hodnotou je práve udeľovanie ocenení: „Práca v sociálnej sfére je veľmi náročná a zložitá. Preto chceme morálne oceniť najúspešnejších a najšikovnejších v sociálnych službách v Prešovskom samosprávnom kraji, či ide o pracovníkov alebo prijímateľov,“ vysvetlil podpredseda PSK Ján Ragan.

Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzalo päť lokálnych koncertov. V Bardejove, Humennom, Giraltovciach, Prešove a v Spišskom Podhradí sa od júna do septembra predstavilo viac ako 250 prijímateľov sociálnych služieb zo 41 zariadení. Na každom lokálnom koncerte hodnotiaca komisia vybrala jedno zariadenie, ktoré s pripraveným programom vystúpilo na slávnostnom odovzdávaní cien. Na veľkej scéne DJZ sa preto predstavilo 41 prijímateľov sociálnej pomoci z piatich zariadení: DSS vo Vranove nad Topľou s kačacím tancom Il BALLO DEL QUA,QUA, DSSv Spišskom Štvrtku a ich programZlatá brána otvorená, DSS v Ličartovciach s vystúpením nazvaným Mrázik, DSSv Giraltovciach a programAj my chceme žiť a CSS Garden Humenné s programom Taká som.

Pred koncertom bola vo foyeri DJZ v Prešove otvorená výstava tvorivosti a zručností prijímateľov zariadení sociálnych služieb spojená s predajom. Svoje výrobky ponúklo osem zariadení sociálnych služieb – DSS v Osadnom, DSS v Prešove na Volgogradskej ul., DSS v Spišskom Štvrtku, Centrum sociálnych služieb (CSS) Garden Humenné, DSS vo Vranove nad Topľou, DSS v Kalinove, DSS v Spišskom Podhradí a DSS v Batizovciach

***

Profily ocenených :

Domov sociálnych služieb v Osadnom: ocenenie za výnimočnú kvalitu v sociálnych službách

DSS prešiel od roku 2005 pod vedením PhDr. Jána Šrenkela mnohými pozitívnymi zmenami. Zdravotný stav prijímateľov v  DSS je zložitý a ich postihnutie ťažké. Pre imobilných boli zavedené prvky snoezelen, parabolické zrkadlá, vodné lampy, ktoré sú dôležité pre rozvoj zmyslového vnímania. Zmenili sa ubytovacie priestory, zaviedli sa nové formy práce, prijímatelia sa podieľajú na určovaní životných podmienok. Sociálna práca sa poskytuje podľa individuálnych potrieb a schopností prijímateľov. DSS poskytuje sociálnu službu deťom je im zabezpečené vzdelávanie priamo v zariadení. každoročne sa organizuje abilimpiáda. Zamestnanci sú vedení k tomu aby, aby svojich prijímateľov brali ako plnohodnotných ľudí, ktorí sa majú podieľať na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb.
Návrh na ocenenie zaslala Mgr. Jana Margová, riaditeľka Sociálnej poisťovne v Humennom

Agnesa Zelená, Denný stacionár v Poprade: ocenená za organizovanie zaujímavých a významných aktivít pre prijímateľov

Od roku 2003 sa snažila zriadiť zariadenie pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2006 sa jej to podarilo. Teraz je riaditeľkou Denného stacionára v Poprade. Vykonáva záslužnú prácu s mentálne postihnutými deťmi. Snaží sa im vytvoriť príjemné prostredie, pretože každé z týchto detí potrebuje svoj svet. Organizuje im mnoho aktivít ako karnevaly, rekondičné pobyty, víkendové pobyty, návštevy iných zariadení, kultúrne a športové podujatia a návštevu Medzinárodnej spartakiády v Poľsku. V minulom roku bola ocenená za Prešovský kraj a to ocenením Krajské srdce na dlani.
Návrh na ocenenie zaslala Bohdana Becková s rodičmi detí a členmi Združenia na pomoc mentálne postihnutých Nádej v Poprade

Milan Pumpa, DSS Alia Bardejov: ocenený za úspechy v športovej oblasti

Klient DSS Alia v Bardejove sa roky zúčastňuje na súťažiach a olympijských hrách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí (Írsko, Čína, Waršava). Od roku 1994 sa umiestnil 23-krát na 1. mieste, 17-krát na 2. mieste, 12-krát na 3. mieste, 3-krát na 4. mieste a 5. mieste.
Návrh na ocenenie zaslal Ing. Anton Kurnát – štatutár Domova sociálnych služieb Alia v Bardejovet

***

Prešov 21. septembra 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.09.2011 / Aktualizované: 19.01.2012 HoreTlačiť