Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Ročné závierky

Ročné účtovné závierky Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené ročné účtovné závierky Úradu Prešovského samosprávneho kraja, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a subjektov, v ktorých má podielové vlastníctvo alebo je spoluzakladateľom. Informácie sú prevzaté z portálu Register účtovných závierok, ktoré sú v správe Ministerstva financií SR.

Účtovné závierky

Účtovná závierka predstavuje súbor účtovných výkazov, ktoré zostavuje každá účtovná jednotka - väčšinou k poslednému dňu účtovného obdobia. Cieľom účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov.

Účtovná závierka poskytuje informácie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch a výsledku hospodárenia. Účtovnú závierku zostavujú len tie subjekty, ktoré sú účtovnými jednotkami.

Register účtovných závierok MF SR

Register účtovných závierok (ďalej len „RUZ“) MF SR je informačným systémom verejnej správy, zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Jeho cieľom je zlepšiť a zjednodušiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu náročnosť podnikania, zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. 

V registri je možné:

 • vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek
 • prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri
 • prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri 

Účtovné závierky Prešovského samosprávneho kraja

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 06.05.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť