Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správa a údržba ciest PSK

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Logo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

Identifikačné údaje organizácie

 • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Sídlo: Jesenná 14, 080 01 Prešov
 • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Identifikačné číslo: 37 936 859
 • Dátum zriadenia: 1. decembra 2003
 • Web: www.sucpsk.sk

Kompetencie Správy a údržby ciest PSK

Zriaďovateľom Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK) je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len zriaďovateľ), ktorý garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

SÚC PSK: 

 • vedie evidenciu majetku PSK zvereného do správy SÚC PSK,
 • zaisťuje prehliadky ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Prešovského samosprávneho kraja, u ktorých je táto činnosť prevedená na Prešovský samosprávny kraj zmluvou,
 • zaisťuje prehliadky mostov vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Prešovského samosprávneho kraja, u ktorých je táto činnosť prevedená na Prešovský samosprávny kraj zmluvou,
 • zaisťuje opravy a údržbu ciest za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, alebo poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva,
 • zaisťuje opravy a údržbu mostov,
 • zaisťuje zimnú a letnú údržbu ciest,
 • plánuje prípravu a stavia cesty vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest
 • poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDPT SR,
 • vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v čase celoštátneho sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady,
 • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest MDPT SR a údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje stavebné a technické vybavenie ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 • zaisťuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
 • zaisťuje činnosť s povolením, zakrývaním, odstraňovaním a likvidáciou nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v ich ochranných pásmach,
 • zaisťuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách,
 • vykonáva činnosti na základe požiadaviek správcov miestnych a obecných komunikácií, organizácií a občanov na cestnej sieti na území PSK.

 

Publikované: 07.07.2016 / Aktualizované: 20.08.2020 HoreTlačiť