Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Plán udržateľnej mobility

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (PUM PSK)

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM PSK“) je strategicky dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategicky dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

PUM PSK je strategický dokument v oblasti dopravy, určený na  uspokojovanie potrieb mobility osôb a firiem v mestách, regiónoch a území v rámci samosprávneho kraja a jeho okolia.
Jeho účelom je zlepšenie kvality života občanov Prešovského samosprávneho kraja, ktorý zohľadňuje zásady integrácie a participácie.

Strategický dokument PUM PSK je realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (ďalej len „IROP“) v rámci oblasti Doprava, Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  Špecifický cieľ 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Ciele

Očakávané ciele PUM

 • aktualizácia reálnych trendov dopravných charakteristík,
 • vytvorenie základu pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy,
 • návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému.

Dokument

Dokument PUM a jeho časti:

 1. Zber údajov
 2. Prieskumy
 3. Dopravné modelovanie
 4. Analýzy
 5. Návrhová časť
 6. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)
 7. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility
Publikované: 17.12.2020 / Aktualizované: 17.12.2020 HoreTlačiť