Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie PSK

 

 

Koronavírus - Aktuálne informácie pre obyvateľov Prešovského kraja

Pôsobnosť a kompetencie Prešovského samosprávneho kraja

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť samosprávneho kraja

V zmysle § 4  zákona o samosprávnych krajoch sa Prešovský samosprávny kraj pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.

Pritom najmä

  1. zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja,
  2. vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,
  3. účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
  4. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,
  5. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
  6. utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,
  7. obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,
  8. utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
  9. utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,
  10. utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,
  11. podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
  12. rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
  13. vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Samosprávny kraj je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór") a voliť hlavného kontrolóra. Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly.

Kompetencie PSK v oblastiach

Kompetencie orgánov PSK

Nasledujúce kompetencie odkazujú na kompetencie predsedu, podpredsedov, hlavného kontrolóra a Zastupiteľstvo PSK.

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 28.01.2021 HoreTlačiť