Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotnícky asistent/praktická sestra s grantovou podporou Európskej komisie

Sme na ceste k realizácii ďalšieho projektu v programe Erasmus+

Školstvo

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila našej škole návrh projektu v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (Výzva 2020) s poskytnutím grantu v celkovej výške 99 710,00 €.

Pokračujeme v spolupráci s našimi osvedčenými projektovými partnermi, ktorými sú tri zdravotnícke školy v Českej republike, v Třebíči, v Ostrave a v Prahe, a jeden poskytovateľ zdravotníckych služieb v Karlových Varoch. Spolu zrealizujeme desať turnusov 3-týždňových mobilít pre spolu 40 žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra. V každom turnuse bude žiakov sprevádzať jedna učiteľka odbornej klinickej praxe. V prvom i v druhom roku projektového obdobia sa uskutoční po päť mobilít. Po dohode s partnermi účastníci stáží budú odbornú prax realizovať na klinikách alebo na oddeleniach, ktoré by v sídle vysielajúcej školy nemohli absolvovať. Všetky pracoviská poskytujú vo svojich odboroch špičkovú starostlivosť s kvalitným zázemím pre pacientov i zdravotníckych pracovníkov.

Účastníkmi odborných stáží budú žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí splnia platné kritériá výberu. Žiaci počas mobility absolvujú pripravený odborný i kultúrno-spoločenský program. Získajú nové vedomosti, zručnosti, pracovné skúsenosti, kľúčové kompetencie nevyhnutné pre výkon zdravotníckeho povolania a medzinárodné skúsenosti dôležité pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. U všetkých účastníkov predpokladáme prínos pre ich osobnostný rozvoj a nadobudnutie vedomostí o histórii i kultúre navštívených miest a regiónov. Účastníkmi stáží budú aj žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín so slabším finančným zázemím.

Očakávame, že realizáciu odborných stáží budú žiaci našej školy vnímať ako jednu zo súčastí kvalitného vzdelávacieho programu. Predpokladáme, že sa zvýši ich motivácia pre dosahovanie dobrých študijných výsledkov a že získané vedomostí, zručnosti, postoje a kompetencie preukážu v ďalšom štúdiu.

V projekte budeme využívať prvky ECVET. Žiaci budú mať dosiahnuté vzdelávacie výsledky počas odborných stáží potvrdené prijímajúcou inštitúciou v Českej republike. Vysielajúca škola hodnotenie vzdelávacích výsledkov v plnej miere prenesie do klasifikácie v rámci odbornej klinickej praxe v príslušnom ročníku. Žiaci po ukončení odbornej stáže získajú Europass-Mobilita.

***

Mgr. Nataša Sivulková
SZŠ Humenné

Publikované: 30.06.2020 / Aktualizované: 30.06.2020 HoreTlačiť