Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stretnutie zástupcov základných škôl s vedením SPŠE v Prešove

Stretnutie riaditeľov, učiteľov a výchovných  poradcov základných škôl s vedením SPŠE v Prešove

Školstvo

19. novembra 2019 sa v rámci Dňa otvorených dverí na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove uskutočnilo ďalšie stretnutie riaditeľov, učiteľov, výchovných  poradcov základných škôl s vedením SPŠE a vedúcimi MÚ prírodovedných a humanitných predmetov. Cieľom bolo predstaviť školu, informovať prítomných o možnostiach štúdia na našej škole, zamerať sa na študijné odbory a ich aktuálny obsah vzdelávania, analyzovať výsledky prijímacích skúšok v šk. roku 2019/2020. Hlavným zámerom školy je aj naďalej rozvíjať a ešte viac prehlbovať spoluprácu nielen s prešovskými, ale i ďalšími základnými školami v našom regióne.

V úvodnej časti stretnutia Ing. Iveta Marcinčinová, poverená vedením školy, zdôvodnila hlavné zámery tohto stretnutia, ktoré vyplývajú z  požiadaviek a nárokov trhu práce a zvyšujú tak nároky na žiaka ako aj učiteľa vo vzdelávaní. Účastníkov stretnutia informovala o jednotlivých študijných odboroch a svoju pozornosť sústredila na školský vzdelávací program IT manažment procesov v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike, ktorý je verejnosťou vnímaný inak, ako je jeho hlavný strategický zámer. Boli to cenné informácie najmä pre výchovných poradcov.

V závere predstavila najúspešnejších študentov a absolventov SPŠE, ktorí získali popredné umiestnenie nielen v krajských a celonárodných kolách rôznych súťaží, ale ocenenia si priniesli aj z európskych a celosvetových súťaží.

Slovo dostali aj vedúce PK prírodovedných a humanitných predmetov, ktoré sa zamerali  na analýzu výsledkov prijímacích skúšok v šk. roku 2019/2020.  Mgr. Marta Kožárová  vo svojej prezentácii poukázala na klady, ale hlavne na nedostatky pri riešení príkladov z matematiky. Vysvetlila aj systém hodnotenia jednotlivých príkladov na prijímacích skúškach.

PaedDr. Lucia Ligusová (SJL) sa zamerala hlavne na analýzu pravopisného cvičenia, poukázala na nedostatky nielen pri aplikácii základných pravopisných javov, ale najmä v neporozumení textu, čo sa odrazilo aj pri vypracovaní testových úloh, pretože čítanie s porozumením patrilo medzi úlohy, s ktorými mali žiaci najviac problémov.  Obe vyučujúce skonštatovali, že používanie moderných technológií síce niekedy uľahčuje prácu, ale nepodporuje v žiakoch rozvoj logického myslenia, hľadanie vzájomných súvislostí medzi javmi a žiaci tak strácajú kontakt s realitou.

SPŠE ponúka veľmi zaujímavé aktivity, z ktorých si každá základná škola môže vybrať tie, ktoré sú pre žiakov, ale aj učiteľov realizovateľné. SPŠE veľmi rada uvíta aj iné návrhy vzájomnej spolupráce zo strany základných škôl.

Súčasťou stretnutia bola prehliadka školy s veľmi živou diskusiou na tému vzdelávania žiaka a jeho budúcnosti, ktorá zaujala, o čom svedčilo aj množstvo otázok, na ktoré fundovane odpovedali nielen učitelia SPŠE, ale najmä  študenti. Niektorí účastníci stretnutia si sami prakticky vyskúšali ponúkané aktivity. Najzaujímavejšou časťou prehliadky bola prezentovaná ukážka práce 3D tlačiarne.

Veríme, že v spolupráci so základnými školami budeme aj naďalej úspešne pokračovať.

***

PaedDr. Lucia Ligusová

 

Fotogaléria:

Publikované: 10.12.2019 / Aktualizované: 10.12.2019 HoreTlačiť