Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stredné školy PSK uspeli v štátnych rozvojových projektoch

Budú mať lepšie vybavené jedálne či skvalitnené centrum  praktickej prípravy

Školstvo

V tohtoročných výzvach rezortu školstva zameraných na rozvojové projekty uspelo jedenásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka štátnej podpore zabezpečia kvalitnejšie stravovanie,  letnú výučbu, podporu centier odbornej prípravy či vzdelávanie pedagógov.  Na svoje aktivity školy získali celkovo 43-tisíc eur, pričom krajská samospráva zabezpečí spolufinancovanie pre štyri z nich, a to v sume spolu 12 350 eur.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v rámci tohtoročného rozvojového projektu určeného na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách 2 milióny eur. Školy mohli požiadať o finančné prostriedky na kapitálové a bežné výdavky, spolu v maximálnej výške 5-tisíc eur.

V rámci tejto výzvy  bolo úspešných päť župných stredných škôl PSK, pričom schválený príspevok pre každú z nich predstavuje 5-tisíc eur. Modernejšie jedálne budú mať SPŠ technická v Bardejove, projekt ktorej PSK spolufinancuje vo výške 850 eur. Taktiež Gymnázium J. F. Rimavského (spolufinancovanie PSK je 2 500 eur), Gymnázium Lipany (spolufinancovanie PSK má výšku 2 500 eur) či Hotelová akadémia Prešov. Vo výzve bolo úspešné tiež Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov, v prípade ktorej spolufinancovanie zo strany PSK nie je potrebné, nakoľko celkový rozpočet ich projektu bol do výšky poskytnutého príspevku z rezortu..

Zdroj: jedalne.sk

V prípade výzvy zameranej na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021 bolo celkovo úspešných 26 projektov. Príspevok vo výške 2-tisíc eur získali aj tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Obchodná akadémia v Poprade uspela s projektom Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem, SPŠ Snina s projektom Olympiáda spotrebiteľských práv a Hotelová akadémia v Humennom s aktivitou Finančná zodpovednosť.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove získala štátny príspevok vo výške 5-tisíc eur v prípade rozvojového projektu Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021. Cieľom tejto výzvy je príprava podmienok na transformáciu vybratých centier odborného vzdelávania, ktoré budú poskytovať vyššiu úroveň kvality v rámci svojich poskytovaných aktivít, spolupracujúcich subjektov a zároveň aj špecializáciu na konkrétny segment hospodárstva.

Vďaka štátnemu príspevku sa toto leto organizujú tiež letné školy, a to v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, ktorá získala dotáciu 2-tisíc eur a v SOŠ služieb Prešov, ktorá bola rezortom školstva podporená sumou 5-tisíc eur.

***

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.08.2021 / Aktualizované: 30.08.2021 HoreTlačiť