Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - február 7. týždeň

Týždeň v PSK - február 2021 - 7. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Ďalších 5 miliónov do ciest
 2. Prevod podielu FTA na mesto
 3. Ďalšia dotácia od štátu pre MMUAW   
 4. Dotačné schémy sú otvorené

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Múzeá a galérie v pôsobnosti PSK sú pre verejnosť aktuálne zatvorené. Výstavy a expozície z ich priestorov sa premiestnili do virtuálneho sveta. Návštevníci môžu absolvovať takmer 60 on-line prehliadok bezplatne. Celá virtuálna ponuka je zverejnená na webovom sídle kraja a na stránkach župných múzeí a galérií.

 • Projekt PSK „Obnova opevnených miest“ vstupuje do druhej polovice implementácie. Všetci európski partneri projektu začínajú pracovať na príprave regionálnych akčných plánov. Ich cieľom je zlepšiť spoluprácu miest a opevnení pri ochrane pamiatok a integrovať opevnenia do života miest vypracovaním udržateľných stratégií starostlivosti.

 • Koncom uplynulého roka vznikol unikátny projekt Rusínskych výšiviek s maľovankou, ktorý autori myšlienky pripravili v rámci iniciatívy Rok rusínskej dediny 2020. Prvá séria ponúka výšivky z 15 rusínskych obcí na východnom Slovensku.

 • V poradí 25. zasadnutie Zastupiteľstva PSK prinieslo aj schválenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v celkovej výške 115 500 eur. Ide o subjekty: n.o. Trojlístok.; Mesto Prešov; o.z. Návrat; n.o. Človek v ohrození a o.z. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Jingel PSK

Ďalších 5 miliónov do ciest
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)                        

Poslanci krajského parlamentu schválili 15. februára na svojom on-line rokovaní päť miliónov eur určených na modernizáciu cestnej siete. Financie na tento účel poslanci vyčlenili v rámci zmeny rozpočtu presunutím z rezervného fondu. Správa a údržba ciest PSK má tento rok k dispozícií 24 miliónov eur.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Cesty sú prioritou, lebo sme mali v rámci našich 2,5 tisíc kilometrov ciest strašne veľa ciest, ktoré boli v havarijnom a nevyhovujúcom stave."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Cesty budeme rekonštruovať v každom okrese kraja, čiže v 13-tich okresoch. Také najvýznamnejšie sú v okrese Bardejov – Tarnov – Sveržov, v okrese Prešov tam máme Gregorovce – Kanaš a čo sa týka stavu, najhoršie cesty sú v okrese Medzilaborce – to je úsek cesty druhej triedy v Čertižnom."
 • Milan Majerský, predseda PSK. "Samozrejme, súčasťou ciest, aj keď sa to takto nezdá, sú aj mosty a priepusty a toto je tiež súčasťou rekonštrukcie v rámci tohto päťmiliónového balíka."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Mosty budeme rekonštruovať v 9-tich okresoch. Taký najhorší stav je na moste v ruskej Volovej. Ten je v havarijnom stave a ďalej sú mosty, ktoré sú v Jarovniciach a Vyšných Repašoch. tie sú vo veľmi zlom stave."

Všetko sú to rekonštrukcie, ktoré sa budú realizovať v tomto roku. Financie budú rozdelené na rovnú polovicu medzi desať mostov a 15-násť úsekov ciest.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Päť miliónov eur je naozaj to, čo sme chceli do našich ciest vložiť na to, aby sme mohli pokračovať aj v zmysle nášho programu, ktorý sme si stanovili."

Správa a údržba ciest PSK už má k dispozícii projektovú dokumentáciu a môže tak pristúpiť k okamžitému procesu verejného obstarávania.

Tabuľka 
Modernizácia ciest za 5 miliónov eur
Cestné úseky                                     €

Tarnov - Sveržov                               350 000

Gregorovce                                       210 000

Nižný Orlík - Vyšná Jedľová             200 000

Papín                                                195 000

Ďačov                                               190 000

Štrba – Liptovská Teplička                180 000

Jarabina – Litmanová                        180 000

Kanaš                                                160 000

Tatranská kotlina – Sl. Ves                160 000

Vyšné Repaše                                   155 000

Vyšný Hrabovec - Tokajík                  145 000

Kalná Roztoka – Klenová                  115 000

Vranov nad Topľou - Jastrabie           100 000

Malá Domaša - Detrik                        100 000

Čertižné - št. hr.                                   60 000

Mostné objekty                                 €

cez žel. trať Svit – Štrba                    485 000

Šarišské Jastrabie (SL)                     400 000

Torysa (SB)                                        250 000

Vyšné Repáše (LE)                            215 000

Jarovnice (SB)                                   215 000

Ďurďoš (VT)                                      215 000

Fričkovce (BJ)                                   215 000

Hudcovce (HE)                                  215 000

Ruská Volová (SV)                            190 000

Abrahámovce (KK)                           100 000

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Prevod podielu FTA na mesto
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Poslanci Zastupiteľstva PSK odsúhlasili prevod majetkového podielu v spoločnosti Futbal Tatran Aréna, ktorá zabezpečuje výstavbu futbalového štadióna v krajskom meste. Stalo sa tak na základe uznesenia, ktoré bolo prijaté na rokovaní poslancov v decembri. Prevod sa týka celého 49%-ného podielu krajskej samosprávy na mesto Prešov ako druhého spoločníka za cenu vyše 101 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Zatiaľ mám osobné presvedčenie, že tie uznesenia, ktoré boli prijaté, neohrozili tento projekt a myslím si, že to bude dobudované tak, ako to bolo schválené, finančné krytie tam je a to je podstatné. Predpokladám, že v krátkej dobe budú všetky procesné úkony vykonané či už zo strany ministerstva financií , a potom samozrejme čo sa týka aj podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom s firmou  AVA STAV , potom v zmysle zmluvy a podmienok bude vykonané celé dielo tak, ako má byť."
 • Lýdia Budziňáková, vedúca Odboru majetku a investícií PSK: "Ak by sa vyskytla záležitosť alebo skutočnosť, ktorá by mohla nejakým spôsobom ovplyvniť negatívne výstavbu futbalového štadióna, určite budeme o tom informovať našich poslancov a navrhovať kroky na to, aby sme ho neohrozili."

Prevod podielu bol schvaľovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa a potrebné boli preto hlasy troch pätín všetkých poslancov. Za uznesenie hlasovalo celkovo 40 poslancov, zdržalo sa ich 15 a nehlasovali štyria poslanci. Krajská samospráva sa týmto rozhodnutím nebude podieľať na samotnej prevádzke budúceho futbalového štadióna v Prešove. Jeho výstavbu však významne  podporila, a to dotáciou, ktorá bola navýšená na celkových 7,2 milióna eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Ďalšia dotácia od štátu pre MMUAW              
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

V poradí druhá štátna dotácia vo výške štyri milióny eur je na účte krajskej samosprávy. Prvé dva milióny prišli v septembri predchádzajúceho roku. Tieto financie sú určené na rozsiahlu modernizáciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Štát podporí rekonštrukciu sumou 7,1 milióna eur. Vydané je stavebné povolenie a podpísaná je aj zmluva s dodávateľom realizačného projektu. Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa prác sa očakáva do konca mája tohto roku. Samotné diela počas modernizácie múzea neostanú v depozite a v príprave je už osvedčený projekt Warhol tour – putovná výstava, ktorá zamieri aj do zahraničia.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Dotačné schémy sú otvorené       
Týždeň v PSK: Výzvy PSK (flashové správy)

V troch programoch - Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a Mikroprograme PSK sú štyri milióny eur určených na dotácie pre rok 2021. Žiadosti o ich poskytnutie je možné v prípade Výzvy pre región predkladať do konca marca, pre ostatné dve výzvy už do konca februára a výsledok schválenia dotácie bude známy do mája tohto roku. O grantové peniaze z PSK sa môžu uchádzať obce a mestá, registrované cirkvi,  náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je krajská samospráva. Úspešní žiadatelia musia svoje podporené projekty zrealizovať do 31. októbra tohto roku.

Tabuľka
Výzva pre región PSK                                                                    2.400.000 eur

Program 1 - Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického

turizmu                                                                                                          800.000 eur

Program 2 - Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych

pamiatok                                                                                                       580.000 eur   

Program 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK               800.000 eur               

Program 4 - Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej

starostlivosti                                                                                                 220.000 eur

Výzva predsedu PSK                                                                      320.000 eur

Program        

Šport

Kultúra

Sociálne veci

Mikroprogram PSK                                                                        1.280.000 eur        

Program

Šport

Kultúra

Sociálne služby

Všetky informácie o vyhlásených výzvach PSK - www.vucpo.sk v sekcii Výzvy a granty.                                  

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.02.2021 / Aktualizované: 02.03.2021 HoreTlačiť