Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - máj 22. týždeň

Týždeň v PSK - máj 2020 - 22. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Záverečný účet 2019 - prebytok 35,5 milióna eur 
 2. Kraj má prvú cyklostratégiu
 3. Aj napriek kríze výzvy pokračujú
 4. Rokovanie o financiách EÚ

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Zástupcovia Prešovskej župy a mesta Prešov 20. mája na pôde Úradu PSK spoločne diskutovali o spolupráci pri príprave nového programového obdobia 2021 – 2027 a efektívnom čerpaní eurofondov na projekty v Prešovskom kraji.

 • Tatranská galéria v Poprade otvorila výnimočnú dvojvýstavu Annamária Mikulíková - Éternelle a Ján Silaši -Veľký  majster drobného emailu. Výstava vznikla v rámci projektu Podporujeme mladých SZČO umelcov a prepája súčasný a minulý pohľad na odvetvie zlatníctva a umeleckého šperku. Sprístupnená je do 31. júla.  

 • Mestá, obce a vyššie územné celky môžu do 16. júna požiadať Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Cieľom je zmierniť dopady koronakrízy. Všetky informácie sú zverejnené na stránke www.vicepremier.gov.sk

 • SOŠ Garbiarska Kežmarok aktuálne hľadá majstrov odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba a pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Uzávierka žiadostí o zamestnanie je 30. júna. Bližšie informácie sú na webovom sídle kraja www.vucpo.sk

Jingel PSK

Záverečný účet 2019 – prebytok 35,5 milióna eur
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu sa stretli na rokovaní 25. mája. Okrem iných schvaľovali Záverečný účet PSK za rok 2019. Prešovská župa hospodárila v minulom roku s prebytkom 35,5 milióna eur.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Ferenčák, poslanec ZPSK (Kežmarok): "Treba konštatovať, že bol vytvorený prebytok a všetok prebytok bol prerozdelený do Rezervného fondu. V súčasnosti Prešovský kraj disponuje okolo 29 miliónov eur v Rezervnom fonde, čo je veľmi dobré."
 • Zuzana Bednárová, predsedníčka finančnej komisie pri ZPSK: "Čiže je tam dostatočná rezerva aj na pokračovanie do tohto roka. Záverečný účet sa dá hodnotiť pozitívne, čo v správe zhrnul hlavný kontrolór aj výbor pre audit."
 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Sme spokojní s týmto výsledkom a môžeme použiť tieto finančné prostriedky vo výške 28,6 milióna eur do Rezervného fondu a vo výške 6,9 milióna eur do Fondu nevyčerpaných dotácií."

Tento fond bol zriadený v minulom roku a slúži ako zdroj prideľovania dotácií krajskej samosprávy.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Akou je Výzva pre región vo výške 4,4 milióna eur a potom pre Futbal Tatran arénu na výstavbu futbalového štadióna dotácia vo výške 2,5 milióna eur."

Pod dobrú finančnú kondíciu prešovskej župy sa podpísal výber podielových daní, ktoré tvorili najvyšší zdroj príjmov - 141 miliónov eur. O 13 miliónov viac, ako sa predpokladalo.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Toto bolo jedným predpokladom úspešného hospodárenia. Ďalším predpokladom bola úspora bežných výdavkov, kde sme usporili 10 miliónov eur oproti rozpočtu."
 • Zuzana Bednárová, predsedníčka finančnej komisie pri ZPSK: "Významným faktorom je, že sa darí šetriť aj na verejných obstarávaniach, čo bolo odrazené aj v tomto rozpočtovom opatrení, kde najmä na správe a údržbe ciest to bolo viditeľné. Aj v rozumnom nakladaní s financiami, čo sa týka školstva, keďže sa pristúpilo k optimalizáciám."

Vzrástol aj majetok krajskej samosprávy a to vďaka modernizácii škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení, ale aj investíciám do rekonštrukcie ciest. Rezervný fond bude slúžiť na ďalšiu investičnú výstavbu a kryl už straty, ktoré vznikli výpadkom podielových daní v tomto roku.

Tabuľka

Výsledok hospodárenia PSK za rok 2019 

 

Príjmy                         246 061 860 €

Výdavky                     236 416 520 €

Prebytok rozpočtu        9 645 340 €

 

Po zarátaní finančných operácií

Prevod zostatku finančných prostriedkov             35 537 548 €

na účet fondu nevyčerpaných dotácií                          6 934 000 €

na účet rezervného fondu                                          28 603 548 €

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Kraj má prvú cyklostratégiu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Zelenú od krajských poslancov dostala Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK. Víziou je, aby bol Prešovský samosprávny kraj vyhľadávanou cyklistickou destináciou v strednej Európe. Troma základnými piliermi cyklostratégie sú – kvalita, komplexnosť a komunikácia.

Nasleduje priama reč.

 • Viera Štupáková, cyklokoordinátor PSK: "Nám hovorí o tom, ako sa uberať vecou územného rozvoja, to znamená - čo ideme stavať. Vecou rozvoja – čo ideme budovať v zmysle ponuky pre cyklistov. A tretia vec – ako ideme spolupracovať, aby sme dosiahli kvalitné a veľmi konkurencie schopné cyklistické trasy."
 • Martina Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja PSK: "Neobsahuje len analytiku, to znamená zhodnotenie našich trás, ktoré už teraz máme, ich kvalitu, ich dĺžku v kilometroch, ich klasifikáciu, ich terénnu náročnosť, ale zohľadňuje aj návrh na osem nových destinácií, kde by sa mali ďalšie cyklotrasy budovať."

Prioritou je dobudovanie medzinárodnej trasy Eurovelo 11 na území kraja a kostrovej siete cyklodopravy.

Nasleduje priama reč.

 • Martina Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja PSK: "Eurovelo – kde, keď spojíme ešte zopár úsekov, tak prepojíme mobilitu pol milióna obyvateľov cez tri krajiny a naše dva samosprávne kraje Prešovský, Košický, cez Poľsko, Maďarsko."
 • Viera Štupáková, cyklokoordinátor PSK: "200 kilometrov dlhá, súvislá sieť s veľmi výnimočnými navrhovanými stavbami, ktoré sa v súčasnosti už dejú – naša absolútna priorita. Druhá vec je samotné budovanie kostrovej siete. To sú naše regionálne prepojky do jednotlivých destinácií a zároveň prepojenie okresných miest so svojimi spádovými obcami."

Priaznivcom cyklistiky má pripravovaná stratégia ponúknuť aj komplexné služby v podobe servisov, podujatí, ale aj atrakcií.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Aj napriek kríze výzvy pokračujú
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Na aprílovom on-line rokovaní krajského zastupiteľstva hrozilo, že môže prísť k zrušeniu vyhlásenia výziev na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK. Rozuzlenie prinieslo májové rokovanie. Výzva predsedu PSK, Mikroprogram PSK a Výzva pre región pokračujú aj v roku 2020.  

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Výzvy ostávajú a to, že ostávajú, je aj výzva pre nás, ale je to aj výzva pre partnerov v rámci regiónu, keďže oni budú musieť mať tú zvyšnú polovicu na realizáciu svojich projektov, lebo je to výzva 50:50. A aj viacerí naši partneri budú poznačení touto krízou, takže nie všetky projekty budú môcť byť realizované. Na druhej strane verím, že uspokojíme čo najviac partnerov, ktorí sa do výzvy chcú zapojiť."

V rámci Výzvy predsedu PSK nastala zmena v podávaní žiadostí. Podať ju možno elektronicky, osobne alebo poštou na adresu Úradu PSK do 30. júna. Obdobne je to aj pri  Výzve pre región. Do konca júna je možné ešte podávať žiadosti o podporu projektov cyklodopravy, cykloturizmu a rovnako aj v sociálnych službách. Všetky potrebné informácie a formuláre k žiadosti o dotáciu nájdete na webovom portáli vucpo.sk.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Rokovanie o financiách EÚ
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Na Úrade PSK rokovali 22. mája podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová a predseda PSK Milan Majerský. Témou stretnutia bolo ako čo najefektívnejšie čerpať finančné prostriedky Európskej únie určené pre samosprávy na ich rozvoj. Rokovanie sa zaoberalo aj vzájomnou spoluprácou v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions, ktorá sa v kraji realizuje s Európskou komisiou a Svetovou bankou.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 29.05.2020 HoreTlačiť