Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmena v poskytovaní finančného príspevku v sociálnych službách

Predbežná informácia k finančnému príspevku pre sociálne služby na rok 2018

Sociálne služby

V súvislosti so žiadosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  (MPSVaR SR) o súčinnosť a spoluprácu pri zabezpečení finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou na regionálnej úrovni zo štátneho rozpočtu na rozpočtový rok 2018 a v záujme zabezpečenia kontinuity spolufinancovania sociálnych služieb Prešovský samosprávny kraj INFORMUJE neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pôsobiacich v svojom územnom obvode o možnosti predložiť MPSVaR SR žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rozpočtový rok 2018 spolu so všetkými povinnými prílohami, a to najneskôr v termíne do 31. januára 2018.

Dňa 29. 11. 2017 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2018 aj nové právne podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb na regionálnej úrovni zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Od účinnosti novely zákona už vyššie územné celky nebudú mať v pôsobnosti poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby neverejným poskytovateľom sociálnej služby v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, rehabilitačnom stredisku a v zariadení podporovaného bývania. Neverejný poskytovateľ uvedených druhov sociálnych služieb má možnosť požiadať ministerstvo o poskytnutie finančného príspevku.

Podrobnejšie informácie k podávaniu žiadosti o poskytnutie tohto finančného príspevku sú dostupné na webovej stránke ministerstva:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/predbezna-informacia-k-fp-rok-2018/predbezna-informacia-k-fp-rok-2018.html

 

PhDr. Sylvia Dugasová
Odbor sociálny, oddelenie riadenia zariadení sociálnych služieb

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.12.2017 / Aktualizované: 08.12.2017 HoreTlačiť