Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

„Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl“

Významný medzinárodný projekt Erasmus+ Spojenej školy Juraja Henischa

Mnohým z nás určite napadla otázka: "Čo to tá robotika vlastne je?" Ako už z názvu vyplýva, je to veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým, čo s nimi súvisí. V dnešnej dobe má robotika prioritný smer celosvetového vývoja.

Na Slovensku najviac využívajú roboty najväčší zamestnávatelia v automobilovom priemysle a subdodávatelia pre automobilový priemysel, ktorých výroba je založená na robotizácií.

Existuje niekoľko projekčných a realizačných firiem s robotizovanými pracoviskami Manex Košice, ŤS VVÚ Košice, MIA, Vukov Extra Prešov a stále ich pribúda. Tieto podniky môžu svoju úspešnosť zakladať iba na dobre pripravených absolventoch stredných odborných škôl na funkcie operátor robotizovaných pracovísk, programátor, diagnostik pre údržbu, mechatronik a informatik. Avšak podniky narážajú na problém neznalosti absolventov stredných odborných škôl ovládať tieto robotizované systémy, pretože nemajú takmer žiadne znalosti z oblasti nasadzovania, programovania, riadenia a obsluhy robotických zariadení. Po vykonaní hlbšej analýzy sa ukázalo, že chýbajúce informácie z oblasti robotiky u absolventov sú spôsobené najmä nedostatočnou výukou v oblasti robotiky počas štúdia na strednej škole. Mnohé stredné školy nie sú dostatočne vybavené a nedokážu preto študentom poskytovať adekvátne vzdelanie v tejto oblasti. Rovnako učitelia na stredných odborných školách nemajú dostatočné a aktuálne informácie v oblasti robotiky.

Najlepšia cieľová skupina na prípravu z robotiky sú stredné technické a odborné školy. Kvalitu absolventov môžu zabezpečiť iba kvalitne fundovaní učitelia.

Sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, spolupráca s podnikmi, firmami a podnikateľmi, rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy je cesta, ktorou sa Stredná odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove usiluje kráčať. Za štyridsaťštyri rokov svojej histórie sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorej učebné odbory sú moderné, progresívne a zodpovedajú požiadavkám dnešnej doby.
Veľký záujem je o študijné odbory mechanik nastavovač (nastavovanie, obsluha NC a CNC obrábacích strojov), mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik a mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Z trojročných učebných odborov je dlhodobo záujem najmä odbory autoopravár (mechanik, autoelektrikár), elektromechanik, montér suchých stavieb (sadrokartón) a inštalatér (voda, kúrenie, plyn).

Škola pružne reaguje na potrebu praxe, požiadavky súčasnej doby a mení štruktúru študijných a učebných odborov. Najviac využívané profesie na trhu práce sú programátori, servisní pracovníci, obslužný personál, operátori pracovísk, mladá a stredná generácia ľudí, ktorí ovládajú automatizáciu, NC stroje a najmä roboty. V horizonte 5-10 rokov sa roboty stanú bežnou súčasťou života. Vzniknú nové profesie súvisiace s rozvojom robotiky.

Robotika úzko súvisí s elektronikou, mechanikou a softvérom. Preto pre nový školský rok 2017/18 otvárame na našej škole nový trojročný odbor elektromechanik silnoprúdová technika a štvorročný odbor s maturitou mechanik mechatronik. Absolventi týchto odborov nájdu uplatnenie priamo v našom meste vo firme KAMAX, ktorá taktiež reaguje na súčasne trendy a zavádza do svojho podniku robotizované pracoviská.

Vzhľadom na to, že Spojená škola Juraja Henischa venuje pozornosť novým trendom vzdelávania, má kvalifikovaných učiteľov a dobré podmienky pre vzdelávanie je partnerom v medzinárodnom projekte Rasmus+ Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl.

Cieľom projektu je poskytnúť najnovšie znalosti zo základov a rozvoja robotiky pre učiteľov stredných škôl. Projekt poskytne týmto učiteľom, ale aj študentom a praxi širšiu platformu z robotiky. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na stredných školách, ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov z robotiky. Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do osnov predmetov resp. ako súčasť príbuzných predmetov. Plánované inovatívne študijné materiály, IKT platforma a virtuálne laboratórium bude koncipovaná ako interaktívny zdroj poznania umožňujúci interakciu medzi študentmi a učiteľmi. Virtuálne laboratórium bude slúžiť na praktické overenie znalostí získaných zo vzdelávacej IKT platformy. Bude tvorené virtuálnymi modelmi robotov a iných automatizovaných systémov, ktoré bude možné zostavovať do konkrétnych pracovísk vo virtuálnej realite.

V rámci projektu sa na pôde Spojenej školy Juraja Henischa v októbri uskutočnil diseminačný seminár, ktorého hlavnou úlohou bolo poskytnúť učiteľom a majstrom stredných odborných škôl Prešovského samosprávneho kraja informácie o rozvoji robotiky a možnosti jej využívania v pedagogickom procese na stredných školách.

Partnermi projektu sú inštitúcie so znalosťami v oblasti robotiky, univerzity, výskumné ústavy, vývojové pracoviská v oblasti robotiky, partneri z praxe, ktorých výroba je založená v prevažnej miere na robotike, a stredná odborná škola, profilujúca študentov v oblasti automatizácie, mechatroniky a robotiky.

Katedra robotiky Technickej univerzity v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt, okolo 16 000 denných študentov, takmer 900 učiteľov a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov. Katedra robotiky na Strojníckej fakulte je zameraná na výskum a vývoj v oblasti servisnej, humanoidnej a priemyselnej robotiky, automatizačnej techniky a v oblasti rekonfigurovateľných výrobných systémov. Výskumné úlohy v oblasti robotiky sú orientované na riešenie aktuálnych potrieb, ako sú multirobotické systémy a riešenia vzájomnej kooperácie robotov, robotické systémy na báze modularity a rekonfigurovateľnosti ako aj výskum v oblasti inteligentných robotických systémov a inteligentných manipulačných systémov. V uvedených oblastiach katedra zabezpečuje výučbu v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.

Katedra robotiky disponuje najnovšími robotmi, napr. priemyselné roboty KUKA, Dual Arm Robot Motoman, OTC robot, SCARA robot, paralelný robot atď.

Katedra robotiky úzko spolupracuje aj s mnohými strojárskymi podnikmi na vývoji rôznych inovatívnych riešení pre oblasť robotiky a automatizácie. Na základe tejto spolupráce môže vyhlásiť obrovský záujem slovenských firiem o robotizované a automatizované systémy, čo potvrdzuje aj fakt, že 90% diplomových prác na katedre je riešených na základe požiadaviek z firiem ako sú Tesla Stropkov, Manex Košice, MIA Engineering Dubnica nad Váhom, Vipo Partizánske a mnohé ďalšie.

Klaster AT+R z.p.o. združenia právnických osôb Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R z oborov automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, komponentov pohonovej, senzorickej a riadiacej techniky, manipulačnej, robotickej techniky a automatizovaných výrobných systémov.

PIAP - Výskumný ústav pre priemyselnú automatizáciu a meranie v Poľsku

PIAP je verejná výskumná inštitúcia, ktorá patrí do prvej desiatky poľských výskumných ústavov, ktoré vyvíjajú nové technológie od roku 1965. V súčasnej dobe zamestnáva 300 zamestnancov, z ktorých viac ako 150 je vedeckých pracovníkov. Špecialisti z Piap-u majú široké interdisciplinárne skúsenosti z realizácie unikátnych riešení v oblasti informačných technológií, obranných technológií, robotiky, bezpečnosti ako aj umelej inteligencie.

Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti

Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti sa so svojou 190 ročnou históriou zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie technické univerzity v krajine, taktiež patrí medzi najprestížnejšie univerzity v Rumunsku.

Technická univerzita v Lubline

Technická univerzita v Lubline (LUT) je hlavné vzdelávacie a poradenské centrum v meste Lublin, kde študuje viac ako 10 000 študentov. Vedecké a vzdelávacie aktivity LUT významne prispievajú k rozvoju celého regiónu. V súčasnej dobe LUT zamestnáva viac ako 1100 zamestnancov.

MANEX

Firma MANEX spol. s r.o. bola založená v r. 1994. Manex sa zaoberá projekciou a výrobou komplexných riešení automatizovaných výrobných liniek pre oblasť transportu, manipulácie, balenia a plnenie pričom tieto riešenia sú na vysokej technickej úrovni s implementáciou najnovších robotických systémov. Zabezpečuje návrh automatizovaných liniek, vypracovanie projektu a technickej špecifikácie zariadení, výrobu, dodávku, montáž, odladenie a uvedenie diela do prevádzky, vrátane vypracovania a dodania kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenie personálu zákazníka.

***

Foto a text Ing. Peter Dulenčin, PhD.,
riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove

Fotogaléria

 

Publikované: 01.02.2017 / Aktualizované: 01.02.2017 HoreTlačiť