Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PROMETEUS

Podpora elektromobility na Slovensku

Regionálny rozvoj

Dňa 8.6.2017 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove konala jedinečná konferencia na podporu elektromobility s názvom „e-Deň“.

Do diskusných panelov prijali pozvanie kľúčoví hráči verejnej aj súkromnej sféry z oblasti elektromobility na Slovensku.

V prvom diskusnom bloku odzneli témy ako stav podpory elektromobility na Slovensku, problémy a prekážky a štátna podpora, o ktorých rozprávali: Lucia Jenčová – Štátny radca, Oddelenie priemyselného rozvoja, Sekcia stratégie, MH SR, Jaroslav Sýkora – Manažér pre strategický rozvoj, Slovenská asociácia pre elektromobilitu a Michal Bartko – Elektrocar, Privatwash, s.r.o. - zástupca „druhej strany“ - strany prijímateľov podpory.

Druhý panel bol zameraný na výskum, vývoj a inovácie v oblasti elektromobility a najmä na príklady dobrej praxe zo Slovenska. V tomto paneli sa stretli: Martin Bugár – Odborný asistent, Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonných systémov, Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava, Ruth Goblová– špecialista - Východoslovenská energetika Holding a.s. úsek rozvoja spoločnosti a Marek Platko – konateľ Eko taxi Prešov. Podujatie zaujalo vyše 90 účastníkov, zástupcov súkromného sektora – prevažne automobilového, ale aj verejnej správy (starostovia okolitých obcí, zástupcovia Mesta Prešov a úradu Prešovského samosprávneho kraja) a v neposlednom rade sa konferencie aktívne zúčastnili aj predstavitelia akademickej pôdy nielen z Prešovskej univerzity, ale aj Žilinskej univerzity, či bratislavskej Ekonomickej univerzity.

V roku 2014 Prešovský samosprávny kraj podpísal memorandum o podpore elektromobility a svojou účasťou v medzinárodnom projekte PROMETEUS (Promotion of electromobility in EU regions) sa snaží ďalej zviditeľňovať a propagovať túto oblasť. Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť e-mobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu.
Podpora e-mobility musí prekonať dve hlavné prekážky a to: obtiažná dostupnosť infraštruktúry a nízke povedomie verejnosti. Aby ich bolo možné prekonať, PROMETEUS bude podporovať vymedzenie opatrení, ktoré majú byť začlenené do implementácie samotného politického nástroja. Na základe informácií od partnerov projektu sa dá predpokladať, že pôjde o tieto opatrenia:

 • Integrácia - mobility v stratégiách / plánoch / programové stimuly,
 • zvyšovanie povedomia,
 • výskum a inovácie.

Tieto akcie budú navrhované a realizované pomocou mobilizácie kľúčových zástupcov e-mobility v každej krajine, čo uľahčí a usmerní verejné a súkromné investície a zvyšovanie povedomia medzi obyvateľstvom, podnikateľským sektorom a ďalšími aktérmi potýkajúcimi sa s e-mobilitou.

Partnermi projektu sú:

 1. Ministerstvo dopravy a infraštruktúry (Malta) – hlavný partner
 2. Regionálny úrad Korutánsko (Rakúsko)
 3. Regionálny úrad Kastílsko (Španielsko)
 4. Región Lazio (Taliansko)
 5. Prešovský samosprávny kraj (Slovensko)
 6. Poliedra (Taliansko) – poradenský partner

V rámci aktivít projektu sa budú realizovať:

 • Medzinárodné workshopy, počas ktorých budú partneri a zainteresované strany prezentovať a diskutovať o procese a výsledkoch projektu.
 • Návštevy v teréne, kde budú prezentované konkrétne projekty alebo osvedčené postupy na e-mobilitu v danom regióne.
 • Regionálne workshopy, na ktorých budú prezentované výsledky z medziregionálnych stretnutí širšiemu publiku a naopak budú získané nové regionálne/miestne podnety.
 • Semináre a osvetové akcie
 • Bilaterálne stretnutia
 • Účasť na vzdelávacej platforme.

Účasť v európskych akciách na podporu výmeny poznatkov s výskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, asociáciami.

Konferencia sa konala pri príležitosti Európskeho týždňa udržateľnej energie - EUSEW.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe.

***

Prešov 12. júna 2017

Ing. Soňa Kožárová
Inovačné partnerské centrum PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.06.2017 / Aktualizované: 25.07.2017 HoreTlačiť