Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Príležitosti pre mladých ľudí v rámci EÚ

10.04.2015

Európska únia a príležitosti pre mladých ľudí

Vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí nie je len problémom, ktorý trápi iba nás Slovákov. V roku 2014 bolo v EÚ nezamestnaných približne 5,4 milióna ľudí vo veku do 25 rokov, čo predstavuje 22,9% mladých ľudí. Kríza zamestnanosti mladých má obrovský vplyv na mladých ľudí aj na spoločnosť, v ktorej žijú. Čoraz častejšie zaujímajú nekvalitne a pochybne pracovné miesta. 42% mladých pracujúcich v Európe má dočasnú pracovnú zmluvu, pričom na porovnanie v rovnakej situácii je 11% dospelých pracujúcich.

Je to teda fenomén, ktorý sa v súčasnosti šíri naprieč celou Európou. Čo môžu mladí ľudia urobiť, aby zvýšili svoju schopnosť uplatniť sa na trhu práce? Mladí ľudia v súčasnosti považujú za najväčší problém skutočnosť, že po rokoch strávených v školských laviciach sa nedokážu uplatniť na trhu práce v dôsledku chýbajúcej praxe, ktorú zamestnávatelia požadujú.

Avšak aj napriek všetkým negatívnym číslam týkajúcich sa nezamestnanosti mladých ľudí existujú možnosti, ako praktické skúsenosti nadobudnúť už počas štúdia resp. hneď po ňom. Tieto možnosti prináša najmä Európska únia, ktorá v snahe poraziť nezamestnanosť mládeže ponúka širokú škálu príležitostí, ktoré mladým ľudom môžu otvoriť dvere do pracovného sveta.

Najvýznamnejším projektom EÚ zameraným na mládež je program Erasmus+ (2014 – 2020) združujúci všetky doterajšie programy. Väčšina vysokoškolákov si naň spomenie vďaka zážitkom počas 1-2 semestrálneho štúdia na zahraničnej univerzite. Avšak tento program zahŕňa aj veľké množstvo iných príležitostí, o ktorých mnoho mladých ľudí možno ani nevie. Ich stručný prehľad, ako aj ďalšie možnosti nájdete nižšie:

Program ERASMUS+

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA (EDS)

 • Čo: účasť na projektoch v organizáciách v zahraničí s grantom EÚ
 • Pre koho: mladý človek (18-30 rokov)
 • Oblasti: mládež, deti, príroda, šport, kultúra, médiá, verejná správa a ďalšie
 • Kde: celá Európa a krajiny sveta
 • Trvanie: 2 až 12 mesiacov
 • Grant EÚ: ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, kurz jazyka, príspevok na cestovné

Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania na zaujímavých projektoch v zahraničí. V prípade, že sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom, musíte kontaktovať niektorú z vysielajúcich organizácii na území Slovenskej republiky. Takáto organizácia Vám pomôže s prípravou projektu, s celkovou prípravou pred odchodom na EDS a bude s Vami udržiavať kontakt a poskytovať podporu počas trvania EDS. Vysielajúcu organizáciu nájdete v medzinárodnej databáze akreditovaných organizácií, tak ako aj Vašu budúcu hostiteľskú organizáciu, v ktorej budete vykonávať svoje aktivity. Hostiteľskú organizáciu si môžete nájsť sami, alebo s pomocou vysielajúcej organizácie. http://europa.eu/youth/evs_database

MLÁDEŽNÍCKE VÝMENY

Možnosti cestovať, vzdelávať sa, spoznávať ľudí z iných krajín a rozvíjať svoje nápady prostredníctvom mládežníckych výmen ponúka program Erasmus+ cez aktivity mobility.

Niekoľko ponúk je dostupných prostredníctvom ADEL - organizácia, ktorá sa snaží vytvárať možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre svoj osobný a profesionálny rozvoj. Cieľom je obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí, najmä tých s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska.

VZDELÁVANIE

Školské vzdelávanie

 • Príležitosti pre žiakov
 • Spolupráca medzi školami a inými inštitúciami
 • Príležitosti pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov
 • Vytvorenie medzinárodných strategických partnerstiev na spoluprácu na otázkach spoločného záujmu
 • Spolupráca medzi školami: eTwinning
 • Učitelia môžu vytvoriť siete a spustiť spoločné triedne projekty s kolegami v Európe, využiť prístup k učebným zdrojom a využiť možnosti profesijného rastu.

Oprávnené inštitúcie pre sektor školského vzdelávania: http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2015/typy_opravnenych_institucii_KA1_KA2_v%C3%BDzva_2015.pdf

Odborné vzdelávanie a príprava (VET)

 • Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí
 • Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú
 • Spolupráca medzi organizáciami
 • Spolupráca s podnikmi

Viac informácií: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/index_sk.htm

Vysokoškolské vzdelávanie

 • Pre študentov vysokých škôl:

Štúdium v zahraničí – študent môže absolvovať študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3-12 mesiacov alebo absolvovať celé magisterské štúdium v zahraničí.

Stáže pre študentov – študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov.

 • Pre zamestnancov vysokých škôl:

Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.

Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

 • Spolupráca vysokých škôl:
 • Príprava programov Spoločného magisterského štúdia (JMD – Joint Master Degrees)
 • Projektová spolupráca – vysoké školy a podniky sa môžu zapojiť do rôznych typov projektov: strategické partnerstvá; projekty zamerané na budovanie kapacít; znalostné aliancie.
 • Spolupráca s krajinami mimo EÚ

Viac informácií: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=73

Erasmus Mundus Masters Courses

Štúdium na univerzite v zahraničí je možné aj cez kurzy organizované pod akciou 1: Spoločné programy. Ide o možnosť získať štipendium na podporu štúdia v zahraničí.

Jean Monnet

Akcia Jean Monnet sa zameriava na podporu excelentnosti vo vyučovaní a výskume v oblasti európskych štúdií. Aktivity sa zameriavajú na podporu dialógu medzi akademickou obcou a tvorcami politík, najmä na podporu riadenia politík Európskej únie.

Vzdelávanie dospelých

Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe (EPALE) predstavuje online priestor na výmenu, prezentáciu a podporu osvedčených postupov v oblasti vzdelávania dospelých. Všetci, ktorí sa zaoberajú organizáciou a poskytovaním vzdelávania dospelých, budú mať prístup k platforme pre vzdelávanie dospelých, kde si budú môcť vymieňať informácie o novinkách a navzájom sa učiť.

ŠPORT

V oblasti športu je program zameraný na podporu akcií, ktoré vedú k vzniku, prenosu a zavádzaniu inovatívnych myšlienok a postupov na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni v oblasti športu. Očakáva sa, že športové podujatia prispejú k rozvoju európskeho rozmeru športu, zvýšia spoluprácu a harmonizáciu medzi športovými organizáciami.

Program poskytuje podporu pre niekoľko príležitostí v oblasti športu, vrátane financovania:

 • partnerstvá pre spoluprácu
 • neziskové európske športové podujatia
 • akcie, ktoré posilňujú základne pre tvorbu politík

Viac informácií: http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm

Viac informácii o celom programe Erasmus+ v slovenčine: http://www.erasmusplus.sk/

Výzva 2015 Erasmus+: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=21

Aktuálne výzvy programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm

Podporované oblasti a aktivity: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en

Jednotlivé granty a ich vyhľadávanie: http://ec.europa.eu/education/funding-search_sk.htm

EÚ A STÁŽE

Európsku úniu tvorí veľké množstvo inštitúcií, ktoré v snahe pomôcť mladým ľudom uplatniť sa na trhu práce každoročne ponúkajú možnosti absolvovania stáže vo svojich priestoroch. Tieto stáže sú platené. Mladý človek tak získava jednu zo svojich prvých pracovných skúseností, poznatky získané počas štúdia môže aplikovať priamo v praxi, a okrem toho má jedinečnú možnosť zažiť multikultúrne prostredie.

PRÁCA V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Európske inštitúcie zamestnávajú viac ako 40 000 pracovníkov pochádzajúcich zo všetkých 28 členských krajín EÚ. Za organizáciu výberových konaní na stále pracovné miesta a dočasné pozície zodpovedá Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO).

EÚ A SÚŤAŽE PRE MLADÝCH A KREATÍVNYCH ĽUDÍ

Európske inštitúcie realizujú mnoho súťaží pre mladých. Ide o súťaže fotografií, videí, esejí, ako aj inovácií a ocenení za projekty. Zverejnenie týchto súťaži si riešia inštitúcie individuálne a preto treba sledovať ich stránky. Informácie tiež ponúkajú:

Mladí ľudia nájdu aktuálne informácie a príležitosti tiež na nasledujúcich webstránkach:

***

Brusel 10. apríla 2015

Patrícia Mattová – prvá dobrovoľníčka na Zastúpení PSK v Bruseli
Európska dobrovoľnícka služba od 1. septembra do 30. novembra 2014

Pavol Šteňko – druhý dobrovoľník na Zastúpení PSK v Bruseli
Európska dobrovoľnícka služba od 12. januára do 12. apríla 2015

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.04.2015 / Aktualizované: 10.04.2015 HoreTlačiť