Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK - apríl 2014

05.05.2014

Aprílové vydanie regionálneho Magazínu PSK

Magazín PSK - apríl 2014

Videozáznam

 dekoračný obrázok

Obsah:

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod 

 • Dotácie kraja – mestá a obce dostanú 270 tisíc eur
 • Hospodárenie kraja v pozitívnych číslach
 • Stredné školy čaká racionalizácia

Kultúra a šport - výzva na poskytnutie dotácie
Zastupiteľstvo PSK: Mestá a obce kraj podporí sumou 270 tisíc eur

Poslanci krajského zastupiteľstva PSK schválili na svojom rokovaní 22. apríla výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programoch šport a kultúra. Na projekty, ktoré bude financovať krajská samospráva, je z rozpočtu vyčlenených 270 tisíc eur. Výzva je spojená s jednou zásadnou zmenou. O financie môžu žiadať len mestá a obce z Prešovského samosprávneho kraja.

 • Štefan Bieľak, podpredseda PSK: "Táto pomoc bude adresná... či už to bude oblasť športu alebo kultúry."
 • Peter Chudík, predseda PSK: "Ja som hrdý a rád, že sme našli 300 tisíc... tých peňazí nie je viac." "Snaha je pomôcť najmä... to bol ten princíp rozdelenia."

Mestá a obce môžu žiadosti predkladať do 13. mája na podateľňu Úradu PSK, alebo ich poslať poštou s týmto termínom. Výška dotácie na jednotlivé projekty bude v objeme od tisíc do päťtisíc eur a to do výšky maximálne 80 % z celkových nákladov.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Keď ten tretí sektor pracuje a pracuje so samosprávou... nevidím žiaden problém."
 • Štefan Bieľak, podpredseda PSK: "Určitá obec a mesto si vie v rámci svojho územia... tú danú aktivitu."

Dotácie sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, výstavbu nových areálov, na realizáciu športových podujatí. V kultúre je to podobne. Peniaze môžu žiadatelia použiť na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, alebo organizáciu kultúrneho podujatia. Projekty musia byť ukončené do konca októbra tohto roka. Poslanci zastupiteľstva PSK budú jednotlivé žiadosti schvaľovať na rokovaní poslaneckého zboru 24. júna.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2013: Kraj hospodáril s prebytkom 8,8 mil. €
Financie: Napriek šetreniu ide do rezervného fondu 12 mil. €

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili na svojom aprílovom rokovaní záverečný účet samosprávneho kraja za rok 2013. Vlaňajší rok PSK skončil s prebytkom hospodárenia v objeme viac ako 8,8 miliónov eur. Zostatok finančných prostriedkov bol prevedený do rezervného fondu a ten tvorí viac ako 12 miliónov eur. Pozitívny výsledok poznamenala ešte stále pretrvávajúca hospodárska kríza a to predovšetkým...

 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK: "...znížením podielu na dani z príjmov fyzických osôb... veľmi zložité, čo sa týka financovania."

Podielová daň z príjmov fyzických osôb spôsobila výpadok v rozpočte kraja okolo päť miliónov eur a memorandum o šetrení, ktoré kraj podpísal, znížil výdavky o viac ako 5,6 miliónov eur.

« obsah

Jingel - PSK

Klesajúci počet žiakov = zmeny v školstve
Školstvo: Sabinov a Humenné čaká racionalizácia stredných škôl

Poslanci PSK zo siete stredných škôl vyradili tri školy, jeden školský internát a jednu jedáleň. Tieto zmeny sa týkajú škôl v okresoch Sabinov a Humenné. Podpísal sa pod to predovšetkým nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku. SPŠ chemická a potravinárska na Komenského ulici v Humennom bude zrušená. Jej právnym nástupcom bude SOŠ technická v Humennom.

 • Marián Damankoš, Prešov, predseda komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK: "Tie čísla klesli na takú úroveň... nádej na prežitie."
 • Michal Druga, Humenné, poslanec Z PSK: "Čo sa týka počtu žiakov... pristúpiť k takému kroku."

Ďalšie rušenie sa týka Obchodnej akadémie na Kukučínovej ulici v Sabinove a rovnako Strednej odbornej školy v Sabinove. Poslanci vyradili zo siete školských zariadení aj školskú jedáleň a školský internát spomínanej SOŠ v Sabinove. V meste od septembra tohto roka vznikne Spojená škola na ulici SNP.

 • Vladimír Jánošík, Sabinov, poslanec Z PSK: "Od roku 2002 klesol počet žiakov... klesol o dve tretiny."
 • Marián Damankoš, Prešov, predseda komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK: "Sabinov je mesto, ktoré je... konkurencia je veľmi silná."
 • Vladimír Jánošík, Sabinov, poslanec Z PSK: "Urobili sme dobrý krok, lebo prevádzkové náklady a finančné prostriedky nepustia."
 • Marián Damankoš, Prešov, predseda komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK: "Ako taká perspektívna sa ukazuje byť... na túto takzvanú učňovku."

« obsah

Jingel - PSK

KOCR: V kraji sa osadili hnedé tabule
Cestovný ruch: Označujú turistické a prírodné atraktivity kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zabezpečila prvú etapu prezentácie zaujímavých lokalít v Prešovskom samosprávnom kraji. V regióne pribudli nové hnedé turistické tabule, ktoré upozornia návštevníkov na jedinečné lokality regiónu. Celkovo bolo takto označených 20 lokalít v Prešovskom kraji.

 • Martin Janoško, výkonný riaditeľ KOCR: "Sú to kultúrne ciele, sú to turistické ciele... takmer 36 tisíc eur s DPH."

Prvá etapa osadzovania hnedých tabúľ bola financovaná z príspevku Prešovského samosprávneho kraja.

 • Martin Janoško, výkonný riaditeľ KOCR: "Budeme v tejto činnosti pokračovať aj naďalej a verím, že... označiť pre turistov."

« obsah

Jingel - Stará Ľubovňa

Celoslovenská prehliadka SOČ
Školstvo: Stará Ľubovňa privítala najšikovnejších

V Starej Ľubovni sa v priestoroch Strednej odbornej školy na Jarmočnej ulici konal 36. ročník celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti. Kreatívne nápady, nové, inovatívne výrobky a svoj talent predviedlo od 22. do 25. apríla takmer 300 stredoškolákov na poli prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov.

 • Vladimír Buvalič, riaditeľ SOŠ, Stará Ľubovňa: "Každý odbor má svoju... najlepší obdržia ohodnotenia."

Celkovo sa do súťaže v tomto školskom roku zapojilo vyše 5 200 žiakov z 388 stredných škôl, pričom svoj talent a zručnosti predstavili stredoškoláci vo vyše štyroch tisícoch prácach.

Víťazi krajských kôl tu svoje práce prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou zloženou z pedagógov stredných a vysokých škôl.

 • Lukáš Vavrek, SPŠ elektrotechnická Prešov: "Ja som sa prihlásil... do celého sveta."
 • Jakub Ďuraš, gymnázium Giraltovce: "Vyvinul som vlastný systém... priblížiť to viacej bežným ľuďom."
 • Barbora Krihalská, SOŠ Svit: "Moje modely sú vytvorené z filcu a chceli sme... upadla do zabudnutia."

Vybraní víťazi v oblasti technického zamerania sa zúčastnia na 10. ročníku EXPO-SCIENCE Europe 2014 v Žiline. Traja najlepší stredoškoláci s prácami humanitného zamerania vystúpia na 36. ročníku celoštátnej súťaže SOČ v Českej republike v Plzni.

« obsah

Jingel - PSK

Rezervy v oblasti cestnej infraštruktúry
Doprava: Komisia dopravy Z PSK: dôraz na modernizáciu ciest

Oblasť dopravy a cestnej infraštruktúry je jednou z nosných kompetencií krajskej samosprávy. Prešovský samosprávny kraj spravuje 2445 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Okrem toho sú to mosty a strediská Správy a údržby ciest PSK a ich strojový park. Zámer činnosti komisie dopravy pri krajskom zastupiteľstve je jasný.

 • Peter Sokol, predseda komisie dopravy pri Z PSK: "Tej práce bude dosť... a taktiež aj samotné mesto Prešov."

Kraj má zmapované havarijné úseky ciest v Prešovskom samosprávnom kraji. Potrebné je však hľadať finančné zdroje na ich opravu. Aj preto kraj operatívne vyčlenil z vlastných prostriedkov viac ako 3,3 milióna eur opravy havarijných úsekov ciest II. a III. triedy.

« obsah

Jingel - PSK

Komisia sociálna: v pláne sú výjazdové rokovania
Sociálne veci: Poslanci chcú vidieť, ako pracujú sociálne zariadenia

Dôležitou kompetenciou krajskej samosprávy je oblasť sociálnych vecí. PSK má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou a ďalších 23 zariadení bez právnej subjektivity. Sem patria napríklad zariadenia núdzového bývania, útulky, rehabilitačné strediská, zariadenia podporovaného bývania a krízové strediská.

 • Andrea Turčanová, predsedníčka komisie sociálnej pri Z PSK: "Chceme byť blízko práve tým sociálne odkázaným... na zlepšenie fungovania v sociálnej oblasti."

Prešovská krajská samospráva poskytuje finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorými sú právnické a fyzické osoby poskytujúce služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Podľa novely zákona o poskytovaní sociálnych služieb čakajú zariadenia sociálnych služieb viaceré zmeny.

 • Andrea Turčanová, predsedníčka komisie sociálnej pri Z PSK: "Posledná novela, ktorá platí od 1. januára 2014... máme toho veľa pred sebou."

« obsah

Jingel - Levoča

Školstvo: Gymnázium v Levoči oslávilo 100 rokov

Počas dvoch dní, 25. a 26. apríla, sa v Levoči konali oslavy storočnice Gymnázia Jána Francisciho-Rimavského. Škola po prvýkrát otvorila brány svojim študentom v školskom roku 1913/1914, no história siaha do 15-teho storočia, kedy v Levoči bola založená prvá stredná škola. Oslavy storočnice boli príležitosťou na stretnutia absolventov po mnohých rokoch.

« obsah

Jingel - Bardejov

Školstvo: Si mladý, neumieraj zbytočne

K tragickej nehode došlo 16. apríla v športovej hale v Bardejove. Išlo však len o hranú situáciu. Študenti strednej priemyselnej školy spolu so záchranármi, policajtmi a hasičmi predviedli inscenovaný projekt, ako predísť dopravným nehodám. Projekt Si mladý, neumieraj zbytočne, mal svoju premiéru už v minulom roku. Kombináciou videofilmov a hraných scén so zapojením všetkých zložiek predviedli organizátori divákom, ako vyzerá kompletný zásah pri dopravnej nehode. Všetky záchranné zložky bojovali s časom o život mladých ľudí, ktorí pri nehode utrpeli vážne zranenia. Pri simulovanej nehode, ktorej príčinou bol alkohol za volantom, nezodpovednosť mladého vodiča, ale aj absencia reflexných prvkov na strane zraneného cyklistu, vyhasol jeden ľudský život.

« obsah

Jingel - Prešov

Kultúra: Rodové erby šarišskej šľachty

V Krajskom múzeu v Prešove je od apríla inštalovaná výstava rodových erbov šarišskej šľachty. Erby ako vonkajší prejav identity a postavenia šľachty mali svoj reprezentačný symbolický, ale aj praktický význam. Erby boli otázkou prestíže a vypovedali o význame rodov. Výstava predstavuje erby desiatok šľachtických rodov, ktoré žili a pôsobili v regióne Šariša. Šľachta tu výrazne ovplyvňovala hospodársky, kultúrny a spoločenský život. Na výstave nájdete aj erbové pečate, listiny, rodostromy a ďalšie heraldické symboly šľachtických rodov.

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.05.2014 / Aktualizované: 05.05.2014 HoreTlačiť