Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík

19.03.2013

PSK realizuje projekt zameraný na prípravu a implementáciu verejných politík

logo - Európska únia - Európsky sociálny fond

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

Priestor na vašu príležitosť.

logo operačného programu Zamestnannosť a sociálna inklúzia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ

ITMS kód: 27140130147

 

V decembri 2011 začal Banskobystrický samosprávny kraj spolu s partnermi – Košickým, Prešovským, Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom realizovať devätnásť mesačný projekt zlepšenia a rozvoja kapacít jednotlivých samosprávnych krajov, pri realizácii verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia programov a projektov financovaných EÚ resp. inými zdrojmi.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť efektívny mechanizmus na prípravu a implementáciu verejných politík v podobe systému riadenia pomoci.

Prostredníctvom vzdelávacích kurzov sa postupne zvyšujú odborné zručností zamestnancov jednotlivých samosprávnych krajov (vrátane zamestnancov organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti). Po ukončení projektu bude na rôznej úrovni vyškolených až 495 zamestnancov, ktorí budú pripravení zvládať úlohy súvisiace s rozšírenými kompetenciami samosprávnych krajov s nástupom nového programového obdobia. Špecifickými výstupmi projektu budú vypracované štúdie, ktoré ako inovatívne nástroje umožnia samosprávnym krajom využívať pro-klientsky orientovaný prístup najmä pri projektoch a verejných službách.

Aktivity

Projekt pozostáva z piatich aktivít.

Prvou aktivitou je Vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému riadenia pomoci z EÚ (analytické a strategické štúdie a vytvorenie základného právneho prostredia pre zavedenie systému riadenia kvality na úrovni projektového a programového riadenia). Táto aktivita bola už ukončená.

Rovnako ukončenou aktivitou je Zavedenie systému riadenia do praxe (vytvorenie centrálnych koordinačných jednotiek a úprava interných smerníc). Prijímateľ, ako aj partneri projektu majú vytvorené predpoklady pre úpravu relevantných procesov najmä po právnej a organizačnej stránke. Vytvorenie štúdie pre vybudovanie Centrálnej komunikačno-informačnej platformy a špecifické zaškolenie je aktivitou budujúcou systém predovšetkým s pohľadu IT (analytické a strategické štúdie, odborné workshopy, používateľské a administrátorské zaškolenie pre vybudovanie centrálnej komunikačno-informačnej platformy). Táto aktivita bola tiež teraz ukončená.

Samostatnou časťou je aktivita Všeobecné vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov. Vzdelávanie sa už uskutočnilo v oblastiach verejného obstarávania, diplomatického protokolu, projektového manažmentu, EÚ, EÚ rozpočtu a reg. politík, regionálnych partnerstiev a reg. marketingu. Ďalšie vzdelávanie najmä v oblastiach systému riadenia a finančného riadenia pomoci z EÚ, riadenia programov/globálnych grantov, jazykového vzdelávania a sociálno-psychologický výcvik sú budú realizované v nasledujúcich mesiacoch. Súčasťou aktivity sú aj dve zahraničné stáže. Jedna vo Francúzsku a druhá v Českej republike.

Následne projekt bude ukončený aktivitou Záverečná evaluačná konferencia.

Na realizáciu projektu s názvom „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ“ získal Banskobystrický samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške 2 484 251,69 EUR, pričom celkový rozpočet projektu predstavuje 2 615 001,78 EUR.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.03.2013 / Aktualizované: 19.03.2013 HoreTlačiť