Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nové dimenzie decentralizovanej spolupráce

PSK a Horné Pyreneje vytýčili nové oblasti spolupráce

Predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Generálnej rady Horných Pyrenejí (GR HP) v polovici októbra vo francúzskom Tarbes spoločne rokovali o ďalšom smerovaní rozvoja vzájomných vzťahov a decentralizovanej spolupráce.

Delegácia PSK, vedená vedúcim kancelárie predsedu pánom Ladislavom Magyarom, cestovala do hornopyrenejského Tarbes s jasným cieľom – vyrokovať pre PSK výhodné podmienky a stanoviť nové perspektívy rozvoja decentralizovanej spolupráce medzi PSK a GR Horných Pyrenejí (obidve regionálne samosprávy uskutočňujú spoluprácu na báze dohody z roku 2005).

V procese rozvoja decentralizovanej spolupráce dosiahli jej aktéri pozoruhodné výsledky. Všeobecne je proces rozvoja decentralizovanej spolupráce medzi PSK a GR Horné Pyreneje, ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja slovensko – francúzskych vzťahov na regionálnej úrovni, hodnotený ako najlepší v rámci kooperujúcich regionálnych samospráv oboch krajín.

Toto boli hlavné atribúty, z ktorých obe samosprávy vychádzali pri stanovovaní smerovania rozvoja budúcich vzťahov a spolupráce z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. Počas rokovania s predstaviteľmi GR Horné Pyreneje bol pri hľadaní nových oblastí a foriem spolupráce zohľadňovaný najmä finančný aspekt spolupráce s ohľadom na finančnú situáciu v EÚ a v tomto kontexte sledovanie prínosu spolupráce pre obyvateľstvo.

Vo svetle toho bolo vytýčené smerovať rozvoj budúcej spolupráce na oblasť práce s mládežou. Obe strany sa dohodli v tomto smere pripraviť v priebehu roka 2012 vhodné podmienky na rozvoj spolupráce z úrovne mládežníckych organizácií, rád mládeže, mládežníckych parlamentov, škôl a školských zariadení. Ďalšou oblasťou, do ktorej bude spolupráca smerovať, je oblasť kultúry, kde obidva subjekty dosiahli v minulosti vynikajúce výsledky. Veľmi silné dojmy zanechala vo francúzskej laickej a odbornej verejnosti najmä na výstava o pôvode, živote a tvorbe kráľa pop-artu Andy Warhola v opátstve Escaladieu.

V oblasti práce s mládežou sa bude spolupráca orientovať na projekty k podpore budovania aspektov euroobčianstva, riešenia otázok bezdomovectva, solidarity a sociálnych aspektov, budovanie správneho vzťahu k prírode a zvieratám, aspekty kultúry, spolužitia a vzťahov žiakov a študentov na školách. V tomto smere sa v roku 2012 predpokladá organizovať stretnutia predstaviteľov rád mládeže a mládežníckych lídrov, trilaterálny slovensko-francúzsko-španielsky projekt mladých v rámci programu Mládež v akcii (pokračovanie úspešného projektu z roku 2011 „Myslím globálne, správam sa lokálne“, uskutočneného v Spišskej Starej Vsi), vytvoriť podmienky a uskutočniť prvú fázu E-Twinning projektu medzi školami, posúdiť možnosť uskutočniť dobrovoľnícke výmeny mladých zamerané na ochranu, záchranu a obnovu kultúrnych a historických pamiatok, prírodného dedičstva, kultúry a podobne. V oblasti kultúry obe regionálne samosprávy predpokladajú pokračovať v prácach na získaní značky EÚ v projekte Numeric Abbey, v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom zorganizujú putovnú výstavu „Dialógy – Dialogue“ na Zakarpatskej Ukrajine, posúdia možnosti rozvoja spolupráce v oblasti katalogizácie kultúrnych pamiatok v prospech rozvoja cestovného ruchu, plánujú uskutočniť výmeny hudobných a folklórnych telies (po úspešných vystúpenia speváckych skupín Hačure vo Francúzsku a Semiac en Bigorra v Prešove a Humennom v rámci „Chemlonfestu“ a „Dňa Rusínov“ je v obidvoch regiónoch o podobné vystúpenia značný záujem).

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Publikované: 28.10.2011 / Aktualizované: 09.11.2011 HoreTlačiť