Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - marec 13. týždeň

 

Týždeň v PSK - marec 2019 - 13. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Na odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy kraj vyčlenil z rozpočtu zatiaľ 18,5 mil. eur. Investície smerujú do opráv ciest, rekonštrukcie mostov, stabilizácie zosuvov, na vybudovanie skládky chemických posypových materiálov, zateplenia budov a do nákupu strojných zariadení.
 • SÚC PSK predpokladá aj v tomto roku čerpanie fondov EÚ. Na modernizáciu ciest cez program IROP by malo ísť o sumu 17,3 mil. eur a cez program INTERREG V-A 4,1 mil. eur.
 • KOCR Severovýchod Slovenska a Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna spolupracujú na realizácii mikroprojektu Karpatské dobrodružstvá. Projekt spolufinancovaný v rámci programu Interreg V-A má priniesť tri nové cezhraničné produkty cestovného ruchu v hodnote 112 tisíc eur.
 • Predseda PSK Milan Majerský sa stal členom Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 -2027, ktorá je koordinačným a poradným orgánom Vlády SR pre nové programové obdobie. 

Jingel PSK

Pracovný výjazd v okrese Medzilaborce
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V poradí druhý pracovný výjazd vedenia Prešovského samosprávneho kraja sa konal 27. marca v okrese Medzilaborce. Hlavným cieľom výjazdu bolo viesť dialóg so starostami obcí a podnikateľmi okresu o ich problémoch, potrebách a možnostiach rozvoja regiónu. A to počas hlavného bodu programu - stretnutia a diskusie s predsedom PSK.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Sú tu veľké výzvy, veľká výzva v oblasti školstva. Tu chceme urobiť určite veľký kus dobrej roboty. Naša škola bola z tohto okresu vybratá v rámci Catching-up regions a tu bude v rámci projektových výziev zafinancovaných niekoľko stotisíc eur. Ide o Strednú odbornú školu polytechnickú Andyho Warhola."
 • Adrian Kaliňak, poslanec ZPSK (Medzilaborce): "Tými ďalšími krokmi je v podstate to, čo je príznačné pre PSK, čiže dopomôcť k riešeniu niektorých úsekov havarijných stavov smerom na poľskú hranicu, odkiaľ k nám, z tejto strany, prichádzajú návštevníci."
 • Peter Tričák, predseda Laboreckého združenia ZMOS: "My sme nastavení skôr na to, že tu podporiť cestovný ruch, aby tu mali mladí ľudia kvôli čomu ostať a turisti, aby tu mali kvôli čomu prísť."

Medzilaborce sú najmenší okres prešovskej župy, ktorý má svoje špecifiká, ale aj množstvo dôvodov na návštevu. Lákadlom je jedinečná príroda a predovšetkým svetoznámy umelec Andy Warhol – kráľ pop-artu, najznámejší rodák a múzeum, ktoré je umiestnené v Medzilaborciach.

Nasleduje priama reč.

 • Martin Cubjak, riaditeľ MMUAW: "Najreprezentatívnejším prvkom sú samotné obrazy Andyho Warhola, ktoré sa snažíme -expozíciu stále zatraktizovať, zvyšovať o ďalší počet tém a obrazov. A ruka v ruke ide aj o samotný priestor, kde sú tieto obrazy."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Som rád, že aj vláda Slovenskej republiky si všimla Múzeum Andyho Warhola a po výjazde v minulom roku tu boli schválené finančné prostriedky a na základe štúdie predpokladáme, že budú schválené ďalšie a v tomto roku, respektíve začiatkom budúceho roka, by sme sa chceli pustiť do kompletnej rekonštrukcie tejto inštitúcie, tejto budovy."
 • Martin Cubjak, riaditeľ MMUAW: "Premýšľame aj o to, ako tých návštevníkov, popri tom, že si pozrú múzeu, udržíme v tomto meste a to je cieľom ďalších plánov a kooperácii múzea s mestom a vôbec s okresom a krajom."
 • Vladislav Višňovský, primátor mesta Medzilaborce: "Podarilo sa nám získať finančné prostriedky z projektu Interreg na nákup turistického vláčika, ktorý bude stáť pred múzeom Andyho Warhola a turisti, ktorí prídu do múzea budú môcť týmto vláčikom spoznať aj okolie Medzilaboriec."

Predseda PSK navštívil počas pracovného výjazdu aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktoré sú v okrese Medzilaborce. Podobne ako pri prvom výjazde v Starej Ľubovni aj tu bol vytvorený Kontaktný bod PSK. Záujemcovia mali priestor na konzultácie a poradenstvo k dotáciám z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a Európskej únie.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Catching-up regions sa rozšíri

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Na Úrade PSK sa tento týždeň po takmer dvoch mesiacoch stretol opäť Riadiaci výbor iniciatívy Catching-up regions. Zúčastnili sa ho medzinárodní experti z Európskej komisie a Svetovej banky. Okruh štyroch komponentov v rámci prvej etapy iniciatívy sa má rozšíriť o ďalšie nové oblasti. V centre záujmu odborného tímu je napr. zlepšenie inovačného prostredia či riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít. Experti priamo na pôde krajského mesta Prešov zisťovali, aké sú možnosti zlepšenia situácie, zapojenia a inklúzie Rómov. Snahou pri riešení tejto problematiky je pripraviť komplexný projekt, ktorý sa bude venovať otázkam bývania, práce, vzdelania i prístupu k vode. Do takzvanej Iniciatívy dobiehajúcich regiónov - Catching-up regions je PSK zapojený ako prvý región na Slovensku. 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Prihlášky na stredné školy do 10. apríla   
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Tohtoroční deviataci sa musia do 10. apríla rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Pre nových stredoškolákov je pripravených aj 75 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej župy. Po definitívnom určení počtu miest pre prvákov na stredných školách ponúkajú školy v PSK vyše 6500 miest, z toho je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja v ponuke 5400 miest pre budúcich prvákov vo vyše 120-tich učebných a študijných odboroch.

Tabuľka

Počet škôl a miest pre prvákov SŠ

Celkový počet miest pre prvákoch v SŠ                                          6518

Počet študijných a učebných odborov                                               120

Počet miest SŠ v pôsobnosti PSK                                       5404

Počet miest na gymnáziách v pôsobnosti PSK                                   898

Počet miest v maturitných študijných odboroch na školách PSK      3181

Učebné odbory s výučným listom v školách PSK                             1325

Počet miest pre žiakov s neukončeným 9. ročníkom ZŠ                    667

Prijímacie skúšky v prvom termíne sa budú konať v 13. a 16. mája 2019.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Zimná údržba ciest – prvé čísla
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Aj keď sa zimná sezóna pre cestárov v Prešovskom kraji oficiálne neskončila prvé hodnotenie je už na stole. Správa a údržba ciest PSK zabezpečovala od 1. novembra do konca februára zjazdnosť vyše troch tisíc kilometrov komunikácií, ktoré boli rozdelené do 107 okruhov. Za uvedené obdobie cestári spotrebovali vyše 21,5 tony chemického posypového materiálu a takmer 46 ton inertného posypového materiálu. Najnáročnejšie obdobie pre Správu a údržbu ciest PSK bolo na prelome rokov, a to predovšetkým v severných okresoch kraja – Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov, Snina a Medzilaborce.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 28.03.2019 HoreTlačiť