Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Štát z eurofondov podporí terénnu opatrovateľskú službu v obciach ďalším projektom

Šancu majú aj obce v Prešovskom kraji

Sociálne služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVaR SR) pokračuje v podpore terénnej opatrovateľskej služby v obciach v poradí štvrtým projektom. Tentoraz je určený pre slovenské obce do 1 000 obyvateľov (Prešovský kraj ich má vyše 500), nakoľko dosiaľ projektové peniaze čerpalo len zopár z nich.  Presnejšie z celkového počtu 1890 obcí Slovenska 351, čo predstavuje iba 18,6%.

Projekt „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Celkovo je naň vyčlenených niečo vyše 4,9 milióna eur s predpokladanou finančnou podporou do februára 2021. Jeho realizácia a implementácia je plánovaná na všetky územné kraje Slovenskej republiky, na ich menej či viac rozvinuté regióny. Možnosť zapojiť sa do projektu tak majú od 4. septembra tohto roku aj obce Prešovského kraja.

„Úspešným žiadateľom bude poskytnutá finančná podpora na mzdy opatrovateliek vo výške 570 eur na jedno pracovné miesto na plný pracovný úväzok a finančná podpora na vzdelávanie a supervíziu pre opatrovateľky na podporených pracovných miestach“ uviedla Eva Uherová, manažérka pre disemináciu projektu.

V tejto súvislosti zorganizovala IA MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj 2. októbra 2019 na Úrade PSK informačný seminár, na ktorom starostom a zástupcom obcí Prešovského kraja predstavila aktivity prebiehajúceho projektu a jeho hlavný cieľ. Tým je dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a to prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu. Témou seminára boli práve možnosti pre zapojenie sa do NP a informácie o jeho základných dokumentoch a pre čerpanie finančných prostriedkov. Seminárom sprevádzali z IA MPSVR SR Jana Kupcová, Eva Uherová a Svetlana Pavlovičová.

„Zámerom tohto národného projektu zastrešujúceho opatrovateľskú službu pre malé obce je, aby bola poskytnutá osobám, ktorí sú na ňu odkázaní -  najmä seniorom, nakoľko ju tí potrebujú bezprostredne k zlepšeniu svojej situácie a svojho života. V praxi to znamená, že každá obec môže v rámci projektu získať finančné prostriedky maximálne na dve pracovné miesta v prepočte na celé pracovné úväzky, pričom je umožnená aj kombinácia polovičných pracovných úväzkov.“ uviedla Svetlana Pavlovičová, regionálna metodička/koordinátorka pre Prešovský samosprávny kraj.

V tomto projekte Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny SR je dôležitým partnerom aj Prešovský samosprávny kraj a jeho Odbor sociálnych vecí a rodiny, ktorý vydáva registrácie pre poskytovateľov sociálnych služieb. Každá obec pred vstupom do národného projektu terénnej opatrovateľskej služby musí totiž najprv prejsť procesom registrácie.

Projekt by mal priniesť zmenu vo vnímaní a poskytovaní sociálnych služieb. Tou zmenou je odklon od tradičnej starostlivosti v zariadeniach a prechod k modelu, aby čo najviac odkázaných ľudí zotrvávalo v domácom prostredí.

Bližšie informácie k projektu sú zverejnené na webovej stránke www.nptos.gov.sk 

***

V Prešove dňa 8. októbra 2019

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialny@psk.sk

Kancelária prvého kontaktu
I. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 08.10.2019 HoreTlačiť