Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prešovký kraj spúšťa GeoPresovRegion

Predstavenie geoportálu

Regionálny rozvoj

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v spolupráci s Európskou komisiou, Svetovou bankou, Prešovskou univerzitou v Prešove v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) spúšťa 17. júna 2019 nový geoportál GeoPresovRegion. Slávnostné spustenie portálu sa uskutoční o 14.00 hodine v priestoroch Rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove. 

Priestorové informácie sa vo všeobecnosti stali kľúčovým prvkom politík miestneho a regionálneho rozvoja. Vďaka pokroku v oblasti výpočtovej techniky, satelitných snímok a dátovej analýzy sú v súčasnosti využívané širokou škálou zainteresovaných strán na riešenie zložitých, či krízových situácií, podporu rozhodovacích procesov a komunikáciu s verejnosťou. 

Verejné inštitúcie však v tejto oblasti stále čelia viacerým problémom, akými sú:

 • absencia alebo neúplnosť údajov,
 • absencia systémov na vyhľadávanie, prístup a používanie priestorových údajov,
 • izolovanosť údajov,
 • inštitucionálne, finančné a právne prekážky používania priestorových údajov a pod.

Odpoveď ou na tento stav je snaha Európskej komisie a ďalších štátov o nasadzovanie infraštruktúry priestorových informácií (SDI). SDI možno definovať ako rámec politiky, inštitucionálnych usporiadaní, technológií, údajov a ľudí, ktorý umožňuje zdieľanie a efektívne využívanie geografických/priestorových informácií štandardizáciou formátov a protokolov pre prístup a interoperabilitu. 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do iniciatívy Catching-up Regions (CuRI). Jej zmyslom je na základe vypracovaného akčného plánu nasmerovať dostupné európske a iné zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu. Táto Iniciatíva spočíva vo vzdelávaní ľudských zdrojov a technickej podpory Svetovej banky. V rámci vytvoreného Akčného plánu (AP) sa identifikovali štyri komponenty, na ktoré sa uvedená expertízna činnosť zameriava.

Okrem aktivít v oblasti energetickej efektívnosti, stredného školstva jednou z aktivít je budovanie geografického informačného systému (GIS) - geoportálu.

Hlavným cieľom aktivity je návrh a overenie tvorby otvorených dát regiónu a ich publikovanie k podpore analytických a rozhodovacích procesov na úrade PSK. Základným predpokladom úspechu je tvorba otvorených údajov (Open Data) a geodát. Medzi ich hlavné výhody patria:

 • bezproblémová výmena rôznych údajov medzi odbormi/inštitúciami,
 • kompatibilná štruktúra,
 • strojová čitateľnosť,
 • bezodplatný prístup,
 • lepšie poznanie regiónu v prirodzenom priestorovom videní,
 • zvýšenie transparentnosti samosprávy,
 • komunikácia dôležitých tém s verejnosťou,...

Výsledky vstupnej analýzy poukázali na potrebu vytvorenia platformy pre správu dátového manažmentu, ako aj nasadenia regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI), preto pomocou expertov bola nasadená Open Source rSDI platforma s názvom geOrchestra. 

Významnú úlohu v procese hrá aj partnerstvo s Prešovskou univerzitou, nakoľko aktuálne dvaja jej GIS špecialisti úzko spolupracujú s GIS tímom na PSK. Konkrétne Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky na Fakulte humanitných a prírodných vied sa okrem iného zameriava na aplikáciu Open Source GIS riešení do praxe. Tím partnerov sa v súčasnosti rozšíril aj o Mesto Prešov, ktoré je slovenským lídrom v Open Data agende. 

Po takmer roku intenzívnej spolupráce tímu PSK, Svetovej banky, Európskej komisie a Prešovskej univerzity vznikla, na Slovensku unikátna, prvá verzia regionálneho geoportálu - geopresovregion.sk. Geoportál obsahuje desiatky datasetov z oblasti demografie, ekonomiky, správy majetku či rôznych priestorových informácií, a pod. Súčasťou geoportálu sú tri tematické webmapové aplikácie, ktoré prinášajú komplexný pohľad na región pre občanov, investorov, ale aj samotného manažmentu PSK. 

Je nám cťou a potešením predstaviť zástupcom samospráv, organizácií, partnerom a širokej verejnosti prvú verziu geoportálu a príbeh jeho vzniku. Udeje sa tak deň pred záverečnou konferenciou, ktorá sa bude konať v Prešove v rámci ukončenia 1. etapy implementácie iniciatívy Catching-up Regions v PSK.

***

Prešov 17. 6. 2019

Marek Hudák
Prešovský samosprávny kraj

Miloslav Michalko
Prešovská univerzita v Prešove

formát PDF Pozvánka na stiahnutie - PDF (311,65 kB)

Spúšťame Geoportál PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 17.06.2019 / Aktualizované: 17.06.2019 HoreTlačiť