Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ambulantná pohotovostná služba

Zmeny v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci

Zdravotníctvo

S účinnosťou od 1.7.2018 sa ambulantná pohotovostná služba „APS“ poskytuje ako:

a) pevná ambulantná pohotovostná služba v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja od 07.00 – 22.00 hod., alebo

b) doplnková ambulantná pohotovostná služba nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch medzi 16.00 – 22.00 hod.; nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja medzi 07.00 – 22.00 hod.

Poskytovanie APS zabezpečuje organizátor, ktorý doručí do 10. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej APS samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej APS (§ 8a ods. 4 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej APS v rozsahu na najbližší kalendárny mesiac, bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, informuje o tom samosprávny kraj (§ 8a ods. 6 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Ak organizátor informoval samosprávny kraj o nezabezpečení pevnej APS, poskytovanie sa zabezpečuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej APS určeného a zverejneného samosprávnym krajom v rozsahu, v ktorom nie je do 22.00 hod. poskytovanie pevnej APS zabezpečené organizátorom (§ 8a ods. 7 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej APS v ktorej organizátor svoju povinnosť nezabezpečil, predovšetkým prostredníctvom poskytovateľov v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod (§ 8a ods. 8 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania APS na svojom webovom sídle najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje.

Ak má samosprávny kraj e-mailovú adresu poskytovateľa uvedeného v rozpise zabezpečenia pevnej APS, zašle rozpis zabezpečenia pevnej APS aj na túto e-mailovú adresu (§ 8a ods. 9 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej APS, ktorý vyhotoví samosprávny kraj, obsahuje miesto poskytovania pevnej APS, čas poskytovania pevnej APS, zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania pevnej APS v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia vyhotovuje. Rozpis sa považuje za doručený dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja (§ 8a ods. 10 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Poskytovanie doplnkovej APS zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie pevnej APS (§ 8a ods. 12 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré určilo MZ SR (vyhláška MZ SR č. 22/2018) sú:

APS pre dospelých

 

Názov poskytovateľa:

Miesto poskytovania:

Spádové územie pevného bodu:

NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 21, BARDEJOV

okres Bardejov

BIOS, s.r.o.

1. mája 21, HUMENNÉ

okres Humenné

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok

okres Kežmarok

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s.

Probstnerova 2/3082, Levoča

okres Levoča

BIOS, s.r.o.

Komenského 4, Medzilaborce

okres Medzilaborce

Nemocnica Poprad, a.s.

Banícka 803/28, Poprad

okres Poprad

Wesper, a.s.

Jurkovičova 19, Prešov

okres Prešov

Poliklinika Sabinov a.s.

SNP 1, Sabinov

okres Sabinov

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3, Snina

okres Snina

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa

okres Stará Ľubovňa

Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

okres Stropkov

Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

okres Svidník

MEDTIM, s.r.o.

M.R.Štefánika 204, Vranov nad Topľou

okres Vranov nad Topľou

APS pre deti a dorast

 

Názov poskytovateľa:

Miesto poskytovania:

Spádové územie pevného bodu:

NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 21, BARDEJOV

okres Bardejov

BIOS, s.r.o.

1. mája 21, HUMENNÉ

okres Humenné

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok

okres Kežmarok

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s.

Probstnerova 2/3082, Levoča

okres Levoča

BIOS, s.r.o.

Komenského 4, Medzilaborce

okres Medzilaborce

Nemocnica Poprad, a.s.

Banícka 803/28, Poprad

okres Poprad

Wesper, a.s.

Jurkovičova 19, Prešov

okres Prešov

Poliklinika Sabinov a.s.

SNP 1, Sabinov

okres Sabinov

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3, Snina

okres Snina

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa

okres Stará Ľubovňa

Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

okres Svidník, okres Stropkov

MEDTIM, s.r.o.

M.R.Štefánika 204, Vranov nad Topľou

okres Vranov nad Topľou

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia je povinný vykonávať ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejneným na webovom sídle samosprávneho kraja, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast (§ 79 ods. 1 písm. v) zák. č. 578/2004 Z.z.).

Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží držiteľovi povolenia pokutu za porušenie tejto povinnosti až do 3 319 eur (§ 82 ods. 1 písm. b) zák. č. 578/2004 Z.z.).

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.07.2018 / Aktualizované: 01.08.2018 HoreTlačiť