Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského kraja,

rok 2018 bol náročným rokom, no zároveň rokom plný výziev. Hľadali sme v ňom naozaj rozumné riešenia a kompromisy na to, aby kraj dobre fungoval. Chcel by som preto poďakovať úradníkom, poskytovateľom služieb a poslancom za spoluprácu, ústretovosť a pochopenie. V neposlednom rade by som chcel poďakovať aj Vám, obyvateľom nášho kraja, za Vaše podnety a návrhy, ktorými sme sa v tomto roku zaoberali.

Zároveň by som Vám chcel popriať pokojný a úspešný rok 2019, aby ste ho prežili v tvorivej činnosti, či už vo svojich zamestnaniach alebo školách. 

viac...

Najnovšie na webe

Nájom majetku Prešovského samosprávneho kraja v k.ú. Giraltovce do vlastníctva nájomcu – Mesto Giraltovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 18.01.2019 do 04.02.2019, 10:00)18.01.2019

O.V.S. - prenájom majetku - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 01.02.2019, 13:00)17.01.2019

Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja17.01.2019

II. výzva mikroprojekty 2014 -2020 - PSK - KARPATY - 3. prioritná os (uzávierka 14. marca 2019 do 15:00)14.01.2019

 Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (28.02.2019)09.01.2019

Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia v Bardejove (uzávierka pripomienok 19.1.2019 )08.01.2019

Mimoriadne číslo Župných noviniek02.01.2019

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická (uzávierka 11.01.2019, 12:00)21.12.2018

5. ročník súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní18.12.2018

Schválené VZN PSK č. 67/2018, ktorým sa mení a ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK č. 50/2015 a VZN PSK č. 63/201817.12.2018

Vypísať všetky

Kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Banner Prešovský kraj bez bariér

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SKLogo programu Interreg Europe - Europian Union - European Regional Development Fund

Logo IROP - Integrovaný regionálny operačný program - odkaz na SO pre IROP PSK  logo - Nórsky finančný mechanizmus

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

 logo - OPIS

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency