Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Podmienky súťaže

Zbieraj zelené kilometre“ - podmienky súťaže

Podmienky propagačnej súťaže verejnej dopravy (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle § 847 - § 849 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

1. Organizátor súťaže

 • 1.1. Organizátorom súťaže je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

2. Trvanie súťaže

 • 2.1. Súťaž  sa uskutočňuje u zmluvných dopravcov PSK - SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty od 16.09 2022 do 31.05.2023.

3. Podmienky súťaže

 • 3.1. Podmienkou súťaže je registrácia identifikačného čísla dopravnej čipovej karty, prípadne študentskej karty (napr. ISIC) na www.ubian.sk/register alebo v aplikácii UBIAN. Identifikačné číslo karty nájde cestujúci na cestovnom lístku, ktorý mu vydá dopravca pri platení alebo na svojej dopravnej karte. Po registrácii karty stačí cestovať prímestskou autobusovou dopravou PSK (SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty) a platiť registrovanou kartou. Počas každej jazdy autobusom tak bude cestujúci zbierať zelené kilometre, ktoré sa na základe definovaného koeficientu prepočítavajú na ušetrený oxid uhličitý (CO2). Predpokladom súťaže je nazbierať najviac zelených kilometrov.
 • 3.2. Cestujúci sa môže zapojiť do súťaže len so svojou dopravnou kartou. Meno v profile UBIAN musí byť totožné s menom držiteľa karty, v opačnom prípade sa zelené kilometre nezaznamenávajú. 
 • 3.3. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Úradu PSK a zamestnanci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

4. Ceny

 • 4.1. Výhercovia získajú vecné ceny v celkovej hodnote 10 000 eur. Hrá sa o 2x horský bicykel, 1x dámsky mestský bicykel, 6x elektrokolobežka, 3x mobilný telefón, 4x tablet, 7x kredit na dopravnú kartu v hodnote 30 eur, 50 eur a 70 eur, 5x sadu kufrov na cestovanie, 5x smart hodinky, 2x fotoaparát, 20x kolobežka.
 • 4.2. Ceny si výhercovia prevezmú osobne na Úrade PSK do 14 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov Organizátorom. Výherca bude na výhru v súťaži upozornený emailom Úradom PSK, pre registráciu karty je potrebné prihlásenie cez email.
 • 4.3. V prípade, že výherca si nevyzdvihne výhru na Úrade PSK alebo sa s organizátorom nedohodne na prevzatí ceny iným spôsobom, takáto výhra prepadá v prospech organizátora.

5. Žrebovanie

 • 5.1. Vyhodnotenie súťaže prebehne v júni 2023 v spolupráci so spoločnosťou TransData, ktorá zastrešuje aplikáciu UBIAN. Organizátor sa zaväzuje oboznámiť výhercu o získaní výhry v čo najkratšom čase od vyhodnotenia. Cenu si výherca bude môcť prevziať 14 dní od zverejnenia  výsledkov súťaže na webovom sídle Organizátora www.vucpo.sk, resp. podľa vzájomnej dohody výhercu a organizátora súťaže.

6. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

 • 6.1. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi súťaže Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj ako GDPR) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom: vyhodnotenia súťaže, vedenie evidencie výhercov, komunikácia s nimi za účelom odovzdania výhry, zverejnenia osobných údajov výhercov, t. j.  mena a priezviska  a  v rozsahu meno a priezvisko,  kontaktné údaje – email.
 • 6.2 Súhlas účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v súťaži.
 • 6.3. Účastník súťaže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje na obdobie do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže, najviac na tri mesiace po skončení Súťaže.
 • 6.4 Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom emailu zodpovednej osoby  PSK uvedenej na webovom sídle PSK ,podstránka Ochrana osobných údajov, alebo  písomne na adrese sídla PSK. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • 6.5 Súťažiaci má právo vyžadovať od PSK:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup k osobným údajom“);
  • ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré PSK spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); PSK je oprávnený účtovať súťažiacemu primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
  • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré PSK spracúva („právo na opravu“);
  • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR ; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich PKS získal alebo spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a PSK nemá iný právny základ na spracúvanie, ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu, alebo ak PKS spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že PKS o ňom spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
  • získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol PSK v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; súťažiaci má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);
  • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, („právo namietať“);
  • namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie SPP, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR neustanovuje inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený SPP s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
  • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.
   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
 • 6.6 Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby zverejňuje Organizátor aj prostredníctvom svojho webového sídla (www.vucpo.sk) na podstránke Ochrana osobných údajov.
Publikované: 21.09.2022 / Aktualizované: 21.09.2022 HoreTlačiť