Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
896/2021 31/2021 06.12.2021 Rôzne: Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi PSK za rok 2021. 0
895/2021 31/2021 06.12.2021 Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľov Šarišského múzea v Bardejove a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. 1
894/2021 31/2021 06.12.2021 Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky DSS v Legnave. 1
893/2021 31/2021 06.12.2021 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP, 2. kolo. 1
892/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Gymnázia,17. novembra 6, Stará Ľubovňa. 1
891/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80. 1
890/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh na zmenu v Dozornej rade spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 1
889/2021 31/2021 06.12.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Krušinec) 2
888/2021 31/2021 06.12.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Pusté Pole) 2
887/2021 31/2021 06.12.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Tulčík) 1
886/2021 31/2021 06.12.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (pozemky v k. ú. Vranov nad Topľou, LV č. 5815, 5843, 6389) 1
885/2021 31/2021 06.12.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (pozemky v k. ú. Vranov nad Topľou, LV č. 5840) 1
884/2021 31/2021 06.12.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (pozemky v k.ú Stropkov) 2
883/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. byt v k. ú. Kučín nad Ondavou - budova školských dielní s pozemkom) 2
882/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15.2.2021 v znení uznesenia č. 764/2021 zo dňa 21.6.2021 - SPŠ Drevárska, k.ú. Ľubotice) 2
881/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29.3.2021 - školský internát Sabinov, budova a pozemok v k.ú. Sabinov) 2
880/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3.5.2021 v znení uznesenia č. 792/2021 zo dňa 30.8.2021 - OVS Sabinov, Kukučínova) 2
879/2021 31/2021 06.12.2021 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (v budove Úradu PSK) 3
878/2021 31/2021 06.12.2021 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 k nájmu nehnuteľného majetku PSK v nájme nájomcu – mesto Sabinov) 3
877/2021 31/2021 06.12.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 784/2021 zo dňa 30. 8. 2021 - prevod spoluvlastníckeho podielu na ZI) 2
876/2021 31/2021 06.12.2021 Informatívna správa o aktuálnom stave prípravy nového programového obdobia. 5
875/2021 31/2021 06.12.2021 Informatívna správa o čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v PSK podľa ITMS 2014+. 1
874/2021 31/2021 06.12.2021 Realizácia projektu a schválenie finančných prostriedkov projektu „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj - Stará Ľubovňa“. 1
873/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 373/2019 zo dňa 9. 12. 2019 - projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“. 1
872/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 282/2019 zo dňa 26. 8. 2019 - projekt „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa“. 1
871/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh investičného plánu kapitálových výdavkov pre Správu a údržbu ciest PSK na rok 2022 – I. etapa. 2
870/2021 31/2021 06.12.2021 Informatívna správa o uzatvorenom memorande Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií s jednotlivými samosprávami v rámci PSK. 1
869/2021 31/2021 06.12.2021 Informatívna správa o implementácii dotačných schém z vlastných zdrojov PSK za rok 2021. 2
868/2021 31/2021 06.12.2021 Informatívna správa o projekte Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. 1
867/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 478/2020 zo dňa 25. 5. 2020. 1
866/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa“ – 1. Etapa: „Starina – bývalá obec Ruské“ a schválenie spolufinancovania. 1
865/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé“ a schválenie spolufinancovania. 1
864/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa– úsek Stakčín“ a schválenie spolufinancovania. 1
863/2021 31/2021 06.12.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Predprojektová príprava potrebná pre dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail“ a schválenie spolufinancovania. 1
862/2021 31/2021 06.12.2021 Informatívna správa o projekte Poloniny trail. 1
861/2021 31/2021 06.12.2021 Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1
860/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 777/2021 zo dňa 30. 8. 2021. 2
859/2021 31/2021 06.12.2021 Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 1
858/2021 31/2021 06.12.2021 Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 1
857/2021 31/2021 06.12.2021 Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 1
856/2021 31/2021 06.12.2021 Výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 1
855/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 2
854/2021 31/2021 06.12.2021 Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. 1
853/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh VZN PSK č. ../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 2
852/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 56/2016, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020. 2
851/2021 31/2021 06.12.2021 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2022 – 2024. 1
850/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh rozpočtu PSK na roky 2022 – 2024. 2
849/2021 31/2021 06.12.2021 Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 2
848/2021 31/2021 06.12.2021 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2022. 1
847/2021 31/2021 06.12.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2022. 1
846/2021 31/2021 06.12.2021 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 51 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť