Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
845/2021 30/2021 18.10.2021 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 776/2021 zo dňa 30. 8. 2021. 1
844/2021 30/2021 18.10.2021 Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektov: A/ Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní B/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy technickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 1
843/2021 30/2021 18.10.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
842/2021 30/2021 18.10.2021 Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 1
841/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (uzatvorenie zmluvy s mestom Vranov n/Topľou) 1
840/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Sveržov) 1
839/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k.ú. Matiašovce) 1
838/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Demjata, správa SPF) 1
837/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Demjata z vlastníctva súkr.vlastníkov) 1
836/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Dúbrava) 1
835/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Poprad) 1
834/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Bajerov) 1
833/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Tarnov) 1
832/2021 30/2021 18.10.2021 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (Medzilaborce) 1
831/2021 30/2021 18.10.2021 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (SPRAVBYTKOMFORT) 1
830/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (uzavretie zmluvy VSD, a. s.) 1
829/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Ďapalovce) 1
828/2021 30/2021 18.10.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Bušovce) 1
827/2021 30/2021 18.10.2021 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (k.ú. Humenné, REBORN INVEST) 1
826/2021 30/2021 18.10.2021 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. (k. ú. Humenné, STAVMIX V-NAJ) 1
825/2021 30/2021 18.10.2021 Zmena účelového určenia majetku PSK. 2
824/2021 30/2021 18.10.2021 Povodne v obci Pichne. 1
823/2021 30/2021 18.10.2021 Zaradenie strategicky významných účelových ciest na území PSK do bežnej údržby v rámci činnosti Správy a údržby ciest PSK. 1
822/2021 30/2021 18.10.2021 Odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy Správou a údržbou ciest PSK. 1
821/2021 30/2021 18.10.2021 Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“. 1
820/2021 30/2021 18.10.2021 Operačný plán zimnej údržby ciest na území PSK na obdobie 2021 – 2022. 2
819/2021 30/2021 18.10.2021 Aktualizácia dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. 1
818/2021 30/2021 18.10.2021 Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenie sociálnych služieb CSS Zátišie Snina v zriaď. pôsobnosti PSK 1
817/2021 30/2021 18.10.2021 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia ZPSK č. 646/2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
816/2021 30/2021 18.10.2021 Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych organizácií v súvislosti s pandémiou COVID-19. 2
815/2021 30/2021 18.10.2021 Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68. 2
814/2021 30/2021 18.10.2021 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2022/2023. 2
813/2021 30/2021 18.10.2021 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 3
812/2021 30/2021 18.10.2021 Návrh na udelenie Cien PSK. 1
811/2021 30/2021 18.10.2021 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 35 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť