Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
810/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 3
809/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 711/2021, 712/2021, 713/2021, 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 1
808/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 711/2021, 712/2021, 713/2021, 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 1
807/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 711/2021, 712/2021, 713/2021, 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 1
806/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 711/2021, 712/2021, 713/2021, 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 1
805/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 644/2021 zo dňa 15. 2. 2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cros-border Cooperation Programme 2014 - 2020, Hungary - Slovakia - romania - Ukraine 1
804/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
803/2021 29/2021 30.08.2021 Informatívna správa o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK. 2
802/2021 29/2021 30.08.2021 Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
801/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny. 1
800/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021 z dňa 3. 5. 2021. 1
799/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. 2
798/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
797/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
796/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
795/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
794/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní s Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o. 2
793/2021 29/2021 30.08.2021 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
792/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 1
791/2021 29/2021 30.08.2021 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
790/2021 29/2021 30.08.2021 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
789/2021 29/2021 30.08.2021 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
788/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
787/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
786/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
785/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
784/2021 29/2021 30.08.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
783/2021 29/2021 30.08.2021 Rôzne: Predloženie žiadosti o NFP s názvom "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS" na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP. 1
782/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 5/2018 zo dňa 29. 1. 2018. 1
781/2021 29/2021 30.08.2021 Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 1
780/2021 29/2021 30.08.2021 Predfinancovanie pre projekt Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020. 2
779/2021 29/2021 30.08.2021 Informatívna správa o príprave projektov pre 10 vybraných SOŠ v rámci 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions. 1
778/2021 29/2021 30.08.2021 Zmena Výzvy pre región. 1
777/2021 29/2021 30.08.2021 Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1
776/2021 29/2021 30.08.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68“. 2
775/2021 29/2021 30.08.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57“. 2
774/2021 29/2021 30.08.2021 Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov. 2
773/2021 29/2021 30.08.2021 Zrušenie Spojenej školy, Bijacovce 1 a jej súčastí. 1
772/2021 29/2021 30.08.2021 Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2021. 2
771/2021 29/2021 30.08.2021 Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 3
770/2021 29/2021 30.08.2021 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021. 1
769/2021 29/2021 30.08.2021 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2021. 1
768/2021 29/2021 30.08.2021 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
767/2021 29/2021 30.08.2021 Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca. 1
Nájdených 44 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť