Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
766/2021 28/2021 21.06.2021 Rôzne: K optimalizácii siete nemocníc na Slovensku 0
765/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní. B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní. 1
764/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021. 3
763/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k.ú.Šiba) 2
762/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (Prešov Park 1) 2
761/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (Prešov Park 2) 2
760/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k.ú.Solivar) 2
759/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k.ú. Humenné, LV č. 5865) 2
758/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. k. ú. Humenné) 2
757/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Humenné, LV č. 8379) 2
756/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Humenné, LV č.8376) 2
755/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú Prešov-Jurášek) 2
754/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Spišské Bystré) 2
753/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany) 2
752/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Podolínec) 3
751/2021 28/2021 21.06.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodné osobitného zreteľa. (k. ú. Sabinov) 2
750/2021 28/2021 21.06.2021 Schválenie zámeru vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART & HOLOCAUST v rámci Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 SR. 2
749/2021 28/2021 21.06.2021 Výsledky kontroly NKÚ SR k „Rekonštrukciám, opravám a údržbe mostných objektov na cestách II. a III. triedy“. 1
748/2021 28/2021 21.06.2021 Plán dopravnej obslužnosti PSK. 6
747/2021 28/2021 21.06.2021 Výročná správa IDS Východ, s. r. o., za rok 2020. 2
746/2021 28/2021 21.06.2021 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2020. 3
745/2021 28/2021 21.06.2021 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020. 3
744/2021 28/2021 21.06.2021 „Quo vadis, Romale?“ - analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území PSK. 2
743/2021 28/2021 21.06.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“. 1
742/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 3
741/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. 3
740/2021 28/2021 21.06.2021 Zmena Výzvy pre región pre rok 2021. 1
739/2021 28/2021 21.06.2021 Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 1
738/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 2, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov. 2
737/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 2
736/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. 2
735/2021 28/2021 21.06.2021 Zrušenie škôl a školských zariadení s právnym nástupcom v procese optimalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
734/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a PSK. 1
733/2021 28/2021 21.06.2021 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 3
732/2021 28/2021 21.06.2021 Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK. 1
731/2021 28/2021 21.06.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2021. 1
730/2021 28/2021 21.06.2021 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
729/2021 28/2021 21.06.2021 Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 2
Nájdených 38 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť