Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
608/2017 29/2017 16.10.2017 Rôzne: K Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. 0
607/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017. 2
606/2017 29/2017 16.10.2017 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
605/2017 29/2017 16.10.2017 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 3
604/2017 29/2017 16.10.2017 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 3
603/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“. 4
602/2017 29/2017 16.10.2017 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2017 – 2018 3
601/2017 29/2017 16.10.2017 Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti a spolufinancovania projektu 2
600/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“. 3
599/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“. 3
598/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“. 3
597/2017 29/2017 16.10.2017 Informatívna správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ SR. 3
596/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019. 6
595/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 3
594/2017 29/2017 16.10.2017 Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2. 3
593/2017 29/2017 16.10.2017 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020. 2
592/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020. 5
591/2017 29/2017 16.10.2017 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 6
590/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 3
589/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 3
588/2017 29/2017 16.10.2017 Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove). 2
587/2017 29/2017 16.10.2017 Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku“. 3
586/2017 29/2017 16.10.2017 Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“. 3
585/2017 29/2017 16.10.2017 Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou“. 3
584/2017 29/2017 16.10.2017 Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“. 3
583/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh na udelenie Cien PSK. 3
582/2017 29/2017 16.10.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2018. 3
581/2017 29/2017 16.10.2017 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
Nájdených 28 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť