Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
275/2019 15/2019 26.08.2019 Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. 2
333/2019 16/2019 21.10.2019 Informácia o aktivitách Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK. 1
312/2019 16/2019 21.10.2019 Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions - II. etapa. 1
318/2019 16/2019 21.10.2019 Informácia o stave čerpania investičných kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI)a pripravovaných projektoch pre nové výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK. 2
261/2019 15/2019 26.08.2019 Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018. 1
234/2019 14/2019 17.06.2019 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018. 2
236/2019 14/2019 17.06.2019 Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018. 1
164/2019 11/2019 04.02.2019 Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions. 2
259/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019. 3
308/2019 16/2019 21.10.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
255/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
221/2019 14/2019 17.06.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
186/2019 12/2019 08.04.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
154/2019 11/2019 04.02.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
305/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 1
270/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 1
159/2019 11/2019 04.02.2019 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
195/2019 12/2019 08.04.2019 Informatívna správa o stanovisku spoločnosti Svet zdravia, a. s., k znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. 2
163/2019 11/2019 04.02.2019 Informatívna správa o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji. 3
283/2019 15/2019 26.08.2019 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. 2
282/2019 15/2019 26.08.2019 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. 2
241/2019 14/2019 17.06.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 5
320/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
286/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
214/2019 13/2019 13.05.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
204/2019 12/2019 08.04.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
179/2019 11/2019 04.02.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
290/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
289/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
247/2019 14/2019 17.06.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
Nájdených 181 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova(at)vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť