Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
229/2019 14/2019 17.06.2019 Zmena Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región. 1
228/2019 14/2019 17.06.2019 Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
227/2019 14/2019 17.06.2019 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie. 2
226/2019 14/2019 17.06.2019 Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 3
225/2019 14/2019 17.06.2019 Správa Výboru pre audit PSK za rok 2018. 2
224/2019 14/2019 17.06.2019 Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK. 1
223/2019 14/2019 17.06.2019 Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK. 1
222/2019 14/2019 17.06.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019. 1
221/2019 14/2019 17.06.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
220/2019 14/2019 17.06.2019 Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
219/2019 13/2019 13.05.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 4
218/2019 13/2019 13.05.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 3
217/2019 13/2019 13.05.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“. 2
216/2019 13/2019 13.05.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“. 4
215/2019 13/2019 13.05.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 3
214/2019 13/2019 13.05.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
213/2019 13/2019 13.05.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
212/2019 13/2019 13.05.2019 Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 2
211/2019 13/2019 13.05.2019 Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 3
210/2019 13/2019 13.05.2019 Záverečný účet PSK za rok 2018. 5
209/2019 12/2019 08.04.2019 Rôzne: Návrh na schválenie finančných prostriedkov (BV,KV rezerva) na vykrytie aktivít majetkovoprávneho vysporiadania schválených projektov IROP plánovaných na realizáciu v r. 2019. 2
208/2019 12/2019 08.04.2019 Rôzne: Návrh na schválenie zapojenia sa PSK do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 2
207/2019 12/2019 08.04.2019 Rôzne:Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Domov pod Tatrami,Batizovce. 2
206/2019 12/2019 08.04.2019 Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o. 2
205/2019 12/2019 08.04.2019 Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 2
204/2019 12/2019 08.04.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
203/2019 12/2019 08.04.2019 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
202/2019 12/2019 08.04.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
201/2019 12/2019 08.04.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
200/2019 12/2019 08.04.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. ) 2
Nájdených 226 záznamov, zobrazujem 151 až 180.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova(at)vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť