Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
361/2024 11/2024 12.02.2024 Informatívna správa o výstavbe futbalového štadióna v Prešove 1
360/2024 11/2024 12.02.2024 Dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ nad rámec schváleného finančného krytia 1
359/2024 11/2024 12.02.2024 Dofinancovanie projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ nad rámec schváleného finančného krytia 1
358/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 177/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS - Sabinov, Kukučínova) 1
357/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 179/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS - Kučín na Ondavou) 1
356/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 180/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS - Školský internát Sabinov) 1
355/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 178/2023 zo dňa 26. 6. 2023 v znení uznesenia č. 263/2023 zo dňa 23. 10. 2023 (OVS SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice) 1
354/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (stavba a pozemky, k. ú. Kežmarok) 1
353/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 152/2023 zo dňa 15. 5. 2023 (k. ú. Petrovany) 1
352/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1050/2022 zo dňa 30. 8. 2022 (k. ú. Petrovany, k. ú. Záborské) 1
351/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 722/2021 zo dňa 3. 5. 2021 (k. ú. Pusté Pole) 1
350/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 v znení uznesení č. 68/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a č. 259/2023 zo dňa 23. 10. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - nadobudnutie (k. ú. Čemerné) 1
349/2024 11/2024 12.02.2024 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 840/2021 zo dňa 18. 10. 2021 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485 Tarnov - Gaboltov, k. ú. Sveržov) 1
348/2024 11/2024 12.02.2024 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 995/2022 zo dňa 13. 6. 2022 v bode B a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), k. ú. Prešov, od Rottel energy, s. r. o.) 1
347/2024 11/2024 12.02.2024 Zrušenie uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021 v znení uznesenia č. 993/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), k. ú. Prešov, od Prešov Park 2, s. r. o.) 1
346/2024 11/2024 12.02.2024 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021 v znení uznesenia č. 992/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov - most cez Sekčov ul. Solivarská, k. ú. Prešov, od Prešov Park 1, s. r. o.) 1
345/2024 11/2024 12.02.2024 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (stavba III/3440 Prešov - most cez Sekčov ul. Solivarská - E. Centko) 1
344/2024 11/2024 12.02.2024 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica, k. ú. Veľký Slavkov) 1
343/2024 11/2024 12.02.2024 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, k. ú. Ladomirová) 1
342/2024 11/2024 12.02.2024 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pozemky pod cestou III/3429, k. ú. Župčany) 1
341/2024 11/2024 12.02.2024 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a obcou Matiašovce, k. ú. Matiašovce) 1
340/2024 11/2024 12.02.2024 Zmeny uznesení Zastupiteľstva PSK č. 186/2023, 187/2023, 188/2023, 189/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmenám uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 291/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zmene uznesenia č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023. 1
339/2024 11/2024 12.02.2024 Zmeny uznesení Zastupiteľstva PSK č. 186/2023, 187/2023, 188/2023, 189/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmenám uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 291/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zmene uznesenia č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023. 1
338/2024 11/2024 12.02.2024 Zmeny uznesení Zastupiteľstva PSK č. 186/2023, 187/2023, 188/2023, 189/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmenám uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 291/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zmene uznesenia č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023. 1
337/2024 11/2024 12.02.2024 Zmeny uznesení Zastupiteľstva PSK č. 186/2023, 187/2023, 188/2023, 189/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmenám uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 291/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zmene uznesenia č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023. 1
336/2024 11/2024 12.02.2024 Zmeny uznesení Zastupiteľstva PSK č. 186/2023, 187/2023, 188/2023, 189/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmenám uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 291/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zmene uznesenia č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023. 1
335/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie investičného zámeru „Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš)“ 1
334/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o NFP kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy SIEA z programu Slovensko: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách 1
333/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do projektov v rámci výzvy Fondu na podporu umenia 1
332/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do projektov v rámci výzvy Fondu na podporu umenia 1
331/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR 1
330/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Strednej zdravotníckej školy, Levočská ulica 5, Poprad 1
329/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec maximálnej výšky podpory vybraných projektov debarierizácie stredných škôl v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-VO1 1
328/2024 11/2024 12.02.2024 Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK – po ukončení posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (proces SEA) podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1
327/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu do projektu v rámci dopytovo-orientovanej výzvy Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých 1
326/2024 11/2024 12.02.2024 Poskytnutie podpory projektu mesta Humenné „Mesto kultúry 2024“ 1
325/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie investičného zámeru „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“ 1
324/2024 11/2024 12.02.2024 Informatívna správa o pokračovaní iniciatívy Catching-up Regions 5. 1
323/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR 1
322/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR 1
321/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 1
320/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 1
319/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie finančného príspevku na rok 2024 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení 1
318/2024 11/2024 12.02.2024 VZN PSK č. .../2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
317/2024 11/2024 12.02.2024 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu prijatia úveru na základe Zmluvy č. 231995 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
316/2024 11/2024 12.02.2024 Schválenie prijatia úveru na základe Zmluvy č. 231995 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
315/2024 11/2024 12.02.2024 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k zmene uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 a k zrušeniu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2023 zo dňa 11. 12. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s.) 1
314/2024 11/2024 12.02.2024 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 a zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2023 zo dňa 11. 12. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s.) 1
313/2024 11/2024 12.02.2024 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
312/2024 11/2024 12.02.2024 Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/PSK/2024 1
311/2024 11/2024 12.02.2024 Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2023 1
310/2024 11/2024 12.02.2024 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2023 4
309/2024 11/2024 12.02.2024 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
Nájdených 53 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť