Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 26/2017
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2017. 3
4. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 4
5. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK - Výzva PSK pre rok 2017. 8
6. Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017. 2
7. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017. 4
8. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2016. 3
9. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP. 2
10. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 3
11. Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 – vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer. 2
12. Informácia o personálnych zmenách v spoločnosti Svet zdravia, a. s. 2
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
14. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
15.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16. Nájom nehnuteľného a hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 354/2016 zo dňa 7.6.2016 2
17.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 zo dňa 9.4.2013 - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
17.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24.6.2014 v znení uznesenia č. 394/2016 zo dňa 23.8.2016. 2
17.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 116/2014 zo dňa 28.10.2014. 2
17.E Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25.8.2015 v znení uznesenia č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016. 2
17.F Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 254/2015 zo dňa 27.10.2015. 2
17.G Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 390/2016 zo dňa 23.8.2016. 2
17.H Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2016 zo dňa 18.10.2016. 2
18. Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 490/2017 zo dňa 11. 4. 2017. 2
19. Interpelácie poslancov. 0
20. Záver. 0
Nájdených 29 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť