Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 24/2017
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 6
4. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016. 14
5. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. 4
6. Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022. 3
7. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 3
8. Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK. 11
9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska. 3
10. Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Krajského múzea v Prešove - schválenie a financovanie projektu. 3
11. Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú križovatku“ - mesto Poprad a PSK. 2
12. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektovej žiadosti. 2
13. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer. 2
14. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP. 3
15. Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava. 4
16. Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni. 0
17. Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 2
18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom. 3
19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
20.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21. Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 28
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
23.A Rôzne: Návrh na dofinancovanie stavebných prác (naviac a menej prác) súvisiacich s realizáciou diela "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" 2
23.B Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 403/2016 zo dňa 18. 10. 2016. 2
Nájdených 26 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť