Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 23/2017
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2016. 6
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2016. 4
5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 6
6. Návrh VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 4
7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 6
8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 3
9. Návrh VZN PSK č. ../2017,ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018. 4
10. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov. 4
11. Návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich financovanie z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie energetickej náročnosti. 4
12. Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok 2017. 2
13. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí. 8
14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 4
15. Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-neretvianskou župou. 3
16. Návrh na vymenovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 4
17. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 2
18. Zmluva o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA. 4
19.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
19.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
19.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
20.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
20.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2012 zo dňa 11. 12. 2012 - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
22.A Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016. 1
22.B Rôzne: Návrh na obstaranie Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov. 2
23. Interpelácie poslancov. 0
Nájdených 31 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť