Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 22/2016
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017. 3
4. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 4
5. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, 26/2011, 29/2012, 36/2013 a č. 52/2015. 8
6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016. 3
7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 3
8. Návrh na zriadenie výboru pre audit. 2
9.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019. 5
9.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019. 2
10. Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia Krajského múzea v Prešove. 3
11. Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán udržateľnej mobility PSK“ v rámci IROP 2014-2020, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2. 3
12. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry - Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko. 4
13.A Vlajkový projekt “Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - schválenie a financovanie projektu. 3
13.B Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“ programu Interreg EUROPE – schválenie a financovanie projektu. 3
14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2). 6
15. Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009-2014 Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít projektu. 2
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebné práce. 3
17. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 3
18. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38,085 01 Bardejov. 4
19. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017. 3
20.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
20.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
21.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014. 2
22.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 2
22.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 336/2016 zo dňa 25. 4. 2016 2
22.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 342/2016 zo dňa 25. 4. 2016 - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
22.E Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 229/2015 zo dňa 25. 8. 2015 - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
Nájdených 33 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť