Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 21/2016
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh na udelenie Cien PSK. 3
4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 325/2016 zo dňa 25. 4. 2016. 2
5. Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 v platnom znení. 3
6. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 4
7. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018. 7
8. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Bardejovskej Novej Vsi, Jabloňová 7, 085 01 Bardejovská Nová Ves. 2
9. Návrh na splynutie Domova sociálnych služieb Dúha a ProALIA a zriadenie Zariadenia sociálnych služieb Egídius. 2
10. Návrh na schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK. 2
11. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2016 – 2017. 3
12. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 3
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
14. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 3
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 137/2014 zo dňa 9. 12. 2014. 2
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 27/2014 zo dňa 18. 2. 2014. 2
18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" - stavebné práce. 5
19. Rôzne: Informácia o vzdaní sa funkcie člena komisie sociálnej. 2
20. Interpelácie poslancov. 0
21. Záver. 0
Nájdených 21 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť