Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 20/2016
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2016. 6
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016. 4
5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016. 5
6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 4
7. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016. 3
8. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1, Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1 4
9. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2016/2017. 3
10. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. 4
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK. 3
12.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
12.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
12.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 3
13.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
13.B Schválenie kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži. 2
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 3
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014. 2
17. Rôzne. 0
18. Interpelácie poslancov. 0
19. Záver. 0
Nájdených 22 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť