Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 19/2016
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016. 3
4. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK. 3
5. Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu). 3
6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 0
7. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016. 8
8. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Hvezdárne a planetária v Prešove. 3
9. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. 4
10. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe s názvom „EU CYCLE“. 3
11. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015. 3
12. Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania výdavkov spojených s činnosťou SO pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020. 3
13.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
14. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 196/2015 zo dňa 16. 6. 2015. 2
15.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 275/2015 zo dňa 15. 12. 2015. 2
15.C Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 140/2014 zo dňa 9. 12. 2014. 3
15.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 255/2015 zo dňa 27. 10. 2015. 2
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebný dozor. 3
17. Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 4
18. Rôzne: Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou) - zmena uznesenia. 2
19. Interpelácie poslancov. 0
20. Záver. 0
Nájdených 24 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť