Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 16/2016
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2015. 6
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2015. 4
5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 4
6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 3
7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov. 6
8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 4
9. Návrh na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 3
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 3
11. Informatívna správa o zániku Združenia Biele kamene. 3
12. Návrh na združenú investíciu „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ - mesto Vysoké Tatry a PSK. 3
13. Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. 2
14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. 8
15.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 3
15.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 3
16.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18. Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku. 3
19. Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 2
20.A Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 189/2015 zo dňa 16.6.2015. 2
20.B Rôzne: Schválenie zástupcov PSK do orgánov ARR PSK v zmysle stanov záujmového združenia právnických osôb ARR PSK platných od 4.1.2016. 2
20.C Rôzne: K informácii o prípravách osláv 500. výročia diela Majstra Pavla z Levoče. 0
21. Interpelácie poslancov. 0
22. Záver. 0
Nájdených 26 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť